Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Urząd Gminy Stare Juchy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Stare Juchy.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację ostatnio poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 29-03-2024.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Malinowska – ug@stare-juchy.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 6199053. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Gminy Stare Juchy , ul. Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Plac 500-lecia 4.

Do wejścia prowadzi chodnik.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przy wejściu znajduje się Tyflomapa stojąca, tablica dotykowa z planem rozmieszczenia pomieszczeń oraz dzwonek przywołujący do Tyflomapy.

W urzędzie znajduje się również Tyflomapa duża wisząca oraz tablica informacyjno-nawigacyjna przy wejściu na parterze.

W budynku nie ma windy.

Budynek  jest częściowo przystosowany dla osób na wózkach. Znajduje się podjazd o długości 2 metrów. Rampa jest nakładana na schody w razie potrzeby, jest elementem przenośnym umożliwiającym przemieszczenie się do pokoju obsługi interesanta na parterze budynku.

W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku, w pokoju na parterze znajduje się przenośna pętla indukcyjna, zestaw komputerowy przystosowany do usługi tłumacza języka migowego.

W budynku znajdują się tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braillea  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: ug@stare-juchy.pl faks: 87 6199053. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Stare Juchy  zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Dane kontaktowe koordynatora:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stare Juchy – Pani

Katarzyna Akielewicz
adres do korespondencji: ul. Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy
telefon: 87 619 90 53 wew. 29
e-mail: k.akielewicz@stare-juchy.pl

Wytworzył:
Katarzyna Akielewicz
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2020-08-21 11:54:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2024-04-16 14:02:08)