☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

 

P. Edyta Malinowska – Kierownik USC - pokój nr 2  (parter), tel. (087) 619 90 53 wew. 25, e-mali: usc@stare-juchy.pl

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu:

1) Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania aktów stanu cywilnego oraz wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (rejestracji urodzin, małżeństwa, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób).

2) Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, sporządzanie aktów stanu cywilnego i wydawanie odpisów z tych aktów.

3) Przyjmowanie oświadczeń, przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z tym m.in.:

a) o wstąpieniu w związek małżeński, w tym poza lokalem urzędu stanu cywilnego,

b) o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez małżonka rozwiedzionego,

c) o uznaniu ojcostwa,

d) o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

e) małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,

f) o zmianie imienia lub imion.

4) Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

5) Wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

6) Sporządzanie wzmianek dodatkowych oraz przypisków w aktach stanu cywilnego.

7) Wpisywanie do ksiąg aktów stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą.

8) Prowadzenie postępowań dotyczących unieważnienia, sprostowania, uzupełnienia aktu stanu cywilnego oraz odtworzenia i ustalenia treści aktu stanu cywilnego z ksiąg utraconych.

9) Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, o których mowa w Ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym m.in.:

a) o zamieszczonych lub nie zamieszczonych danych dotyczących wskazanej osoby,

b) o nie posiadaniu księgi stanu cywilnego,

c) stwierdzających, brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

d) stwierdzających, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego,

e) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

f) o stanie cywilnym,

g) potwierdzających uznanie ojcostwa.

10) Migracja aktów stanu cywilnego sporządzonych z ksiąg papierowych stanu cywilnego.

11) Uznawanie wyroków rozwodowych orzeczonych poza granicami kraju.

12) Opracowywanie wniosków o nadanie medali “Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości jubileuszowych.

13) Kierowanie wniosków do wojewody o unieważnienie dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie.

14) Stwierdzenie legitymacji procesowej wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawierania małżeństw.

15) Prowadzenie postępowań dotyczących zmiany imienia i nazwiska.

16) Prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego oraz współpraca w archiwum państwowym.

W zakresie dowodów osobistych:

a) Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.

b) Wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych.

c) Przyjmowanie zgłoszeń i wdawanie zaświadczeń o utarcie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

d) Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji z wiązanej z dowodami osobistymi.

e) Współpraca z innymi organami i urzędami z zakresu wydawania, unieważniania, wymiany, zwrotu i utraty dowodów osobistych.

f) Prowadzenie archiwum ww. zakresie.

W zakresie ewidencji ludności:

Prowadzenie rejestru mieszkańców oraz aktualizacja rejestru PESEL w systemie rejestrów państwowych,

Wydawanie zaświadczeń oraz udostępnienie danych jednostkowych z ww. Rejestrów,

Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego oraz czasowego, zgłaszania wyjazdu poza granice RP i powrotu z wyjazdu poza granice RP.

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowań i wymeldowań z pobytu stałego lub czasowego, anulowaniu zameldowania lub wymeldowania oraz przygotowywanie projektów decyzji w przedmiotowym zakresie.

Wprowadzanie danych, aktualizacja lub usunięcie danych mieszkańców do Rejestru Danych Kontaktowych w systemie rejestrów państwowych

Prowadzenie stałego rejestru wyborców systemie informatycznym.

Opracowywanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców obywateli polskich i obywateli państw członkowskich UE.

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach i referendach.

Sporządzanie i przekazywanie organom wyborczym informacji o stanie rejestru wyborców oraz informacji dotyczących prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców”

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-12-04 09:26:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-02-04 09:49:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 177377