☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 27.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2009

Uchwały z 2009r.:

·         Uchwała Nr XLV/248/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10.
·         Uchwała Nr XLV/247/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawieustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.
·         Uchwała Nr XLV/246/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stare Juchy. – Załączniki plany pracy: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
·         Uchwała Nr XLV/245/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Stare Juchy na 2010r. – Załącznik: PLAN PRACY
·         Uchwała Nr XLV/244/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawieGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla terenu Gminy Stare Juchy w 2010 roku. – Załącznik: PROGRAM, Nr 1 PRELIMINARZ KOSZTÓW, NR 2 HARMONOGRAM.
·         Uchwała Nr XLV/243/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Juchy na 2010r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 13a.
 
 
·         Uchwała Nr XLIV/242/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7.
·         Uchwała Nr XLIV/241/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/228/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lutego 2010r. Nr 12, poz. 346)
·         Uchwała Nr XLIV/240/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/226/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Juchy na 2010r. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lutego 2010r. Nr 12, poz. 345)
·         Uchwała Nr XLIV/239/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/225/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stare Juchy na 2010r. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lutego 2010r. Nr 12, poz. 344)
·         Uchwała Nr XLIV/238/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010 – 2014” – Załącznik: PROGRAM - (Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
·         Uchwała Nr XLIV/237/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych –  (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2010r. Nr 26, poz. 583)
·         Uchwała Nr XLIV/236/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Juchy.  - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 stycznia 2010r. Nr 9, poz. 268)
·         Uchwała Nr XLIV/235/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2009r. w zmiany Statutu Gminy Stare Juchy - (Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego)
·         Uchwała Nr XLIV/234/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach – Załącznik: STATUT - (Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
·         Uchwała Nr XLIV/233/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu. - Załącznik: Sprawianie pogrzebu osobom zmarłym - (Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
·         Uchwała Nr XLIV/232/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie – Załącznik: Szczegółowe warunki - (Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
 
 
·         Uchwała Nr XLIII/231/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
·         Uchwała Nr XLIII/230/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Juchy do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
·         Uchwała Nr XLIII/229/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Juchy do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
·         Uchwała Nr XLIII/228/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lutego 2010r. Nr 11, poz. 305)
·         Uchwała Nr XLIII/227/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. – Załączniki: Nr 1 (IN–1 ; ZN-1/A ; ZN-1/B), Nr 2 (DN–1 ; ZN-1/A; ZN-1/B), Nr 3 (IR–1 ; ZR–1/A ; ZR–1/B), Nr 4 (DR–1  ; ZR–1/AZR–1/B), Nr 5 (IL–1 ; ZL–1/A ; Z –1/B), Nr 6 (DL–1 ; ZL–1/A; Z –1/B) - /Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2010r./
·         Uchwała Nr XLIII/226/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Juchy na 2010r. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2010r. Nr 3, poz. 94)
·         Uchwała Nr XLIII/225/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stare Juchy na 2010r. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2010r. Nr 3, poz. 93)
·         Uchwała Nr XLIII/224/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawieustalenia opłat za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę Gminy i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych oraz za ścieki dowożone.
·         Uchwała Nr XLIII/223/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć-„Energie Cités
·         Uchwała Nr XLIII/222/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawiewystąpienia ze Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
 
 
·         Uchwała Nr XLII/221/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy o łącznej powierzchni 41,88 m2 położony przy ulicy Ełckiej 14
·         Uchwała Nr XLII/220/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy o łącznej powierzchni 86,13 m2 położony przy ulicy Ełckiej 14
·         Uchwała Nr XLII/219/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 października 2009r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymania wniosku Sołtysa wsi Sikory Juskie dotyczącego przyznania środków z funduszu sołeckiego.
·         Uchwała Nr XLII/218/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 października 2009r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołtysa wsi Czerwonka dotyczącego przyznania funduszu sołeckiego.
·         Uchwała Nr XLII/217/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8.
·         Uchwała Nr XLII/216/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 października 2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2009 rok.
·         Uchwała Nr XLII/215/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szczecinowo, dz. nr 6, Gmina Stare Juchy – Załączniki: Nr 1 mapka, Nr 2. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2009r. Nr 192, poz. 2606) 
·         Uchwała Nr XLII/214/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyrażanie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Stare Juchy a Gminą Miasto Ełk na powierzenie prowadzenia przez Gminę Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stare Juchy.
 
 
·         Uchwała Nr XLI/213/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9.
·         Uchwała Nr XLI/212/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 września 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Juchy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach" oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”
 
 
·         Uchwała Nr XL/211/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.
·         Uchwała Nr XL/210/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/133/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2008r.w sprawie: przystąpienia Gminy Stare Juchy do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
·         Uchwała Nr XL/209/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/153/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 09 grudnia 2008r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Juchy. – Załącznik: Wykaz sołtysów (Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego)
·         Uchwała Nr XL/208/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 sierpnia 2009r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/152/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załącznik: Wykaz sołtysów (Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego)
·         Uchwała Nr XL/207/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Jeziorowskie (dz. nr ewid. 48, 58 i cz.dz. nr ewid. 75), gmina Stare Juchy – Załącznik graficzny: mapka
·         Uchwała Nr XL/206/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Liski, Gmina Stare Juchy, zwanego „Liski – 4”Załączniki: Nr 1 mapka, Nr 2. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05 października 2009r. Nr 146, poz. 2141)  
 
·         Uchwała Nr XXXIX/205/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 06 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7.
·         Uchwała Nr XXXIX/204/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 06 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Juchy do LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „Pojezierze Ełckie”.
·         Uchwała Nr XXXIX/203/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 06 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczecinowo na lata 2009-2015. – Załącznik: PLAN
 
 
·         Uchwała Nr XXXVIII/202/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawieprzyjęcia przez Radę Gminy Stare Juchy stanowiska w konsultacjach społecznych przebiegu drogi krajowej nr 16 przez Gminę Stare Juchy – Załącznik: mapka
·         Uchwała Nr XXXVIII/201/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawiefunduszu sołeckiego w gminie Stare Juchy na 2010 rok
·         Uchwała Nr XXXVIII/200/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawiez dnia 30 czerwca 2009r.w sprawiezmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.
·         Uchwała Nr XXXVIII/199/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawieprzystąpienia Gminy Stare Juchy do realizacji projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
·         Uchwała Nr XXXVIII/198/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
·        Uchwała Nr XXXVIII/197/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Gorło, gmina Stare Juchy, obejmującego działki o nr ewid. 181 i 183/1. – Załącznik: mapka
 
 
·         Uchwała Nr XXXVII/196/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7.
·         Uchwała Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 maja 2009r.w sprawie udzielenia dotacji w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Stare Juchy.
·         Uchwała Nr XXXVII/194/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 maja 2009r.w sprawie zamiany uchwały Nr XXXIV/182/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07 lipca 2009r. Nr 95, poz. 1549)   
 
·         Uchwała Nr XXXVI/193/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2009r.w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2009r. Nr 169, poz. 2345)  
·         Uchwała Nr XXXVI/192/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2009r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.
·         Uchwała Nr XXXVI/191/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2009r.w sprawie przystąpienia Gminy Stare Juchy do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
·         Uchwała Nr XXXV/190/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 15 kwietnia 2009r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.
 
·         Uchwała Nr XXXIV/189/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11.
·         UCHWAŁA Nr XXXIV/188/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009r. w sprawiewyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr ewid. 319 położonej we wsi Stare Juchy przy ul. Sportowej.
·         UCHWAŁA Nr XXXIV/187/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare Juchy do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Ełckiej.
·         UCHWAŁA Nr XXXIV/186/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu na realizację zadania remontu drogi powiatowej o długości 3,28 km
·         UCHWAŁA Nr XXXIV/185/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Stare Juchy
·         UCHWAŁA Nr XXXIV/184/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczecinowo na lata 2009-2015.- Załącznik: Plan Odnowy Miejscowości Szczecinowo
·         UCHWAŁA Nr XXXIV/183/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w tabeli płac dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim.
·         UCHWAŁA Nr XXXIV/182/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy. – Załącznik: REGULAMIN - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2009r. Nr 66, poz. 1073)  
·         UCHWAŁA Nr XXXIV/181/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej z zielenią urządzoną, położonych w obrębie Liski, Gmina Stare Juchy – Załączniki: – Załączniki: Nr 1 mapka, Nr 2. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2009r. Nr 66, poz. 1072)
·         UCHWAŁA Nr XXXIV/180/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Liski. – Załącznik: Nr 1 mapka, Nr 2, Nr 3. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 maja 2009r. Nr 67, poz. 1093)  
 
·         Uchwała Nr XXXIII/179/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 05 marca 2009r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7.
·         Uchwała Nr XXXIII/178/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 05 marca 2009r.w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego kredytu.
 
·         Uchwała Nr XXXII/177/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 16 lutego 2009r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.
·         Uchwała Nr XXXII/176/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 16 lutego 2009r.w dotycząca upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 
·         Uchwała Nr XXXI/175/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2009r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.
·         Uchwała Nr XXXI/174/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2009r.dotycząca upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w sprawach indywidualnych kończących się decyzją administracyjną.
·         Uchwała Nr XXXI/173/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2009r.w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PN.0911-73/09 z dnia 26 lutego 2009r.
·         Uchwała Nr XXXI/172/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
·         Uchwała Nr XXXI/171/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2009r.w sprawiezasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Stare Juchy na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, trybu jej rozliczania oraz określenia zasad kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. Nr 51, poz. 805)  
·         Uchwała Nr XXXI/170/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2009r.w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Juchy, na terenie położonym w obrębie Gorło, Gmina Stare Juchy. - Załącznik: mapka
·         Uchwała Nr XXXI/169/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2009r.w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomack Wielki, Gmina Stare Juchy. – Załączniki:Nr 1 mapka, Nr 2. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2009r. Nr 41, poz. 666)  
·         Uchwała Nr XXXI/168/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2009r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Orzechowo, Gmina Stare Juchy. – Załączniki: Nr 1 mapka, Nr 2. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2009r. Nr 41, poz. 665)
·         Uchwała Nr XXXI/167/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2009r.w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Juchy, na obszarze położonym w obrębie Szczecinowo, gmina Stare Juchy. - Załącznik: mapka
·         Uchwała Nr XXXI/166/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2009r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Szczecinowo (dz. nr ewid. 81/7), gmina Stare Juchy. - Załącznik: mapka
·         Uchwała Nr XXXI/165/09Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2009r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Szczecinowo, działka nr 6, gmina Stare Juchy. – Załącznik: mapka

 

Wytworzył:
Rejestr uchwał prowadzi - Zofia Łebska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2009-02-11 12:59:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-04-09 08:35:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 819886