☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta 2009

Zarządzenia Wójta
Gminy Stare Juchy
2009r.
 
 
·         Zarządzenie 112/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji do sporządzenia spisu inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie), które nie przyniosły założonych efektów majątkowych.
·         Zarządzenie 111/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2009 roku. – Załącznik: Nr 1.
·         Zarządzenie 110/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości gruntowych otrzymanej w drodze darowizny.
·         Zarządzenie 109/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji w celu ustalenia wykazu prac uznawanych za niebezpieczne w Urzędzie Gminy Stare Juchy.
·         Zarządzenie 108/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009r. - Załącznik: Nr 1.
·         Zarządzenie 107/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w kasie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz zapasu materiałów w gminie i jednostkach podległych.
·         Zarządzenie 106/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Juchy na lata 2010 - 2012. – Załącznik: PLAN WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI  
·                   Zarządzenie 105/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Stare Juchy w 2010 roku. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
·                   Zarządzenie 104/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2009r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
·                   Zarządzenie Nr 103/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/09 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz ustalenia zasad działania Komisji.
·         Zarządzenie Nr 102/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Stare Juchy   w 2010 roku. Załączniki: Nr 1 WYTYCZNE, Nr 2 KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA
·         Zarządzenie Nr 101/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30.11.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Dostawę benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Urząd Gminy Stare Juchy oraz jednostek OSP z terenu Gminy Stare Juchy w 2010r.”.
·         Zarządzenie Nr 100/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 grudnia 2009r. w sprawieprzyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – Załącznik: REGULAMIN
·         Zarządzenie Nr 99/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy. – Załącznik: PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ
·         Zarządzenie Nr 98/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kasowej dla Urzędu Gminy w starych Juchach. – Załącznik: INSTRUKCJA KASOWA
·         Zarządzenie Nr 97/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Zawady Ełckie.
·         Zarządzenie Nr 96/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2009r.
·         Zarządzenie Nr 95/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 94/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie najmu nieruchomości lokalowej. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 93/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 92/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 91/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 90/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 89/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 88/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 87/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. „Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Urząd Gminy Stare Juchy oraz jednostek OSP z terenu Gminy Stare Juchy w 2010r”. – Załącznik: REGULAMIN
·         Zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz ustalenia zasad działania Komisji.
·         Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla usług pn. „i obsługa długoterminowego kredytu bankowego wysokości 840 000,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2009r oraz spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki”. – Załącznik REGULAMIN
·         Zarządzenie Nr 84/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok. – Załączniki: Projekt uchwały, Zestawienia tabelaryczne, Opis projektu budżetu, Informacja o mieniu komunalnym.
·         Zarządzenie Nr 83/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
·         Zarządzenie Nr 82/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 października 2009r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
·         Zarządzenie Nr 81/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 października 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2009 roku. – Załącznik: Nr 1.
·         Zarządzenie Nr 80/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 października 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
·         Zarządzenie Nr 79/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 października 2009r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Stare Krzywe.
·         Zarządzenie Nr 78/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
·         Zarządzenie Nr 77/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
·         Zarządzenie Nr 76/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok. – Załącznik: Nr 1.
·         Zarządzenie Nr 75/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
·         Zarządzenie Nr 74/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 września 2009r. zmieniające Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stare Juchy - traci moc z dniem 23 lipca 2012r.
·         Zarządzenie Nr 73/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 września 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Stare Juchy na 2010 rok i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11.
·         Zarządzenie Nr 72/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 września 2009r. w sprawie zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2009 przejściowego deficytu budżetu gminy Stare Juchy.
·         Zarządzenie Nr 71/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 września 2009r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
·         Zarządzenie Nr 69/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku. – Załączniki: Nr 1 Sprawozdanie opisowe, Nr 1 TABELANr 2 TABELA, Nr 3 TABELA, Nr 4 TABELA.
·         Zarządzenie Nr 68/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku przyznanie stypendium szkolnego. – Załącznik WNIOSEK
·         Zarządzenie Nr 67/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej. – Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 66/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I gimnazjum.
·         Zarządzenie Nr 65/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Akademia Aktywnego Rodzica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
·         Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok. – Załącznik: Nr 1.
·         Zarządzenie Nr 63/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2009 roku. – Załącznik Nr 1.
·         Zarządzenie Nr 62/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 lipca 2009r. w sprawieustalenia terminu dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2009r.
·         Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla inwestycji pn. „Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Grabnik Osada”. – Załącznik: REGULAMIN
·         Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu pracy.
·         Zarządzenie Nr 59/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 58/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2009 rok.
·         Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2009r. - Załączniki: Nr 1, Nr 2.
·         Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 56/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
·         Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 54/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
·         Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.
·         Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Stare Juchy. – Załącznik: REGULAMIN
·         Zarządzenie Nr 50/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24.03.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej pn. „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach”.
·         Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
·         Zarządzenie Nr 48/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 maja 2009r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 47/09Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 maja 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
·         Zarządzenie Nr 46/09Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 maja 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
·         Zarządzenie Nr 45/09Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy na rok 2009. – Załącznik: PLAN KONTROLI
·         Zarządzenie Nr 44/09Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 maja 2009r. w sprawie ustanowienia operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
·         Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 maja 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02.04.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach”.
·         Zarządzenie Nr 42/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 maja 2009r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu dla Gminy Stare Juchy w 2009 roku.
·         Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania komisji do oceny, kontroli i rozliczenia dotacji na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w gminie Stare Juchy
·         Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 maja 2009r. w sprawiepowołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.
·         Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 maja 2009r. w sprawie  powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
·         Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 maja 2009r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
·         Zarządzenie Nr 37/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 maja 2009r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
·         Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 maja 2009r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy w Starych Juchach. – Załączniki: Nr 1 REGULAMIN, Nr 2 WYKAZ KRYTERIÓW OCENY, Nr 3 A3RKUSZ OCENY.
·         Zarządzenie Nr 35/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05 maja 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Skomack Wielki Osada
·         Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 maja 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizacja egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Starych Juchach. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.
·         Zarządzenie Nr 33/09Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 maja 2009r. w sprawie powołania komisji ds. oceny bezpieczeństwa p.poż. oraz dostępności dróg ewakuacji w komunalnych mieszkaniach socjalnych, będących na stanie gminy Stare Juchy.
·         Zarządzenie Nr 32/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora samorządowych instytucji kultury.
·         Zarządzenie Nr 31/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Juchy, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
·         Zarządzenie Nr 30/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
·         Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawiepodania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009 roku. – Załącznik: Nr 1.
·         Zarządzenie Nr 28/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02.04.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach”.
·         Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07 kwietnia 2009r. w powołania Komisji Przetargowej dla inwestycji pn. „Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy”. – Załącznik: REGULAMIN
·         Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. – Załącznik: REGULAMIN
·         Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych straży pożarnych w Gminie Stare Juchy.
·         Zarządzenie Nr 24/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 23/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Stare Juchy.
·         Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach”. – Załącznik: REGULAMIN
·         Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.- Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 20/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok. – Załączniki: Nr 1 część opisowa, Tabela Nr 1, Tabela Nr 2, Tabela Nr 3, Tabela Nr 4 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2009r. Nr 169, poz. 2345)  
·         Zarządzenie Nr 19/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. – Załącznik: REGULAMIN
·         Zarządzenie Nr 18/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/99 z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie: ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów OSP Gminy Stare Juchy, zmienionego zarządzeniem Nr 64A/01 z dnia 06 sierpnia 2001.
·         Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
·         Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 luty 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 luty 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 luty 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 luty 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 12/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 luty 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 11/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 luty 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 10/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 luty 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 09/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 luty 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 08/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 luty 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 07/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 luty 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 06/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17  luty 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 05/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 luty 2009r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. – Załącznik: ZADANIA
·         Zarządzenie Nr 04/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2008 roku. – Załącznik: Nr 1.
·         Zarządzenie Nr 03/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 stycznia 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7-dochody, Nr 7-wydatki, Nr 8 UW, Nr 8 KBW.
·         Zarządzenie Nr 02/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: WYKAZ
·         Zarządzenie Nr 01/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - WYKAZ
 
Wytworzył:
rejestr zarządzeń prowadzi - Edyta Malinowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2009-01-12 13:14:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-01-14 09:10:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 819886