Decyzja w spr. otrzymania zwrotu podatku akcyzowego

Decyzja w sprawie otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji uprawniającej do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
Druk do pobrania

Opłaty:
Wniosek oraz wydane na jego podstawie ww. decyzji nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52 poz. 379)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Stare Juchy - pokój nr 8 (II piętro) w godzinach pracy urzędu - 730-1530

Termin załatwienia sprawy:
-  Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do  dnia 30 września danego roku.
-  Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, następuje w terminach:
     1) od dnia 1 maja do dnia 31 maja - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
     2) od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września.
Uwagi: do wniosku są wymagane faktury VAT oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, wykorzystywane do produkcji rolnej, zwanego dalej „Olejem napędowym”
 

Jednostka odpowiedzialna:
Podinspektor, ds. wymiaru podatków i opłat,tel. 087/ 619 90 53 w.27

Tryb odwoławczy:
Gdy wnioskodawca nie spełnia warunków, wydaje się postanowienie o odmowie wydania decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Juchy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52 poz. 379)

Uwagi:
  1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.
  2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
  4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. 
Wytworzył:
Aneta Zielińska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-09-19 14:12:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2007-01-22 11:26:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki