Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

I ZAGOSPODAROWANIA I LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wymagane dokumenty:

Wniosek: DRUK DO POBRANIA pdf.

                 DRUK DO POBRANIA rtf.

Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy kastralnel, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 (2 egz.) z granicami terenu objętego wnioskiem.

Miejsce złożenia wniosku:  Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy - pokój nr 3 (I piętro)

Termin załatwienia sprawy:

Wynikający  z art. 35 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego : nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty:

  1. za decyzję o warunkach zabudowy/ decyzję lokalizacji celu publicznego  – 598 zł *

* nie dotyczy wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

  1. za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię –17 zł;

Opłatę wnosi się na konto Gminy Stare Juchy Nr rachunku:

 BS Ełk O/Stare Juchy NRB 21 93310004 0010 0100 0260 0117

Opłatę należy uiścić przy składaniu wniosku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Juchy  Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej,  opłacie tej nie podlegają sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

Osoba kontaktowa: Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Stare Juchy - podinspektor ds. planowania przestrzennego (pokój nr 1 - parter)

tel. 087/ 619 90 53 wew. 36

Uwagi:

Z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy może wystąpić każdy podmiot mający interes prawny: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka niemająca osobowości prawnej, organ administracji publicz­nej. Złożenie wniosku przez jeden podmiot nie wyklucza możliwości wystąpienia z wnioskiem przez inne podmioty.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.741 ze.zm ) wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami odrębnymi
  2. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U.2021.1923 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Paulina Czetyrbok
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-11-13 11:35:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2024-05-24 11:30:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki