Kierownictwo Urzędu - Skarbmik

Skarbnik Gminy Stare Juchy

Funkcję Skarbnika sprawuje p. ANNA EJSMONT

tel. służbowy: (087) 619 90 53 wew. 23, e-mail:  skarbnik@stare-juchy.pl

 

Do zadań Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów budżetu gminy.
 2. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 3. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 4. Prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
 • zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
 •  bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,

 

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.

 

 1. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
 • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
 •  wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
 • następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania.

 

 1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności:
 • zakładowego planu kont,
 • obiegu dokumentów (dowodów księgowych),
 • zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

 

 1. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza.
 2. Wykonywanie innych poleceń Wójta.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-06-26 10:58:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-01-12 11:49:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki