Kierownictwo Urzędu - Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy Stare Juchy


Funkcję Sekretarza Gminy sprawuje  p. KRYSTIAN KRAWCZUK
tel. służbowy: (087) 619 90 53 wew. 35, email:  k.krawczuk@stare-juchy.pl


Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
 3. organizowanie współdziałania między jednostkami organizacyjnymi,
 4. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 5. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 6. nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 7. adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
 8. przestrzeganie dyscypliny pracy w urzędzie,
 9. przestrzeganie przez pracowników urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 10. podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w urzędzie,
 11. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w urzędzie,
 12. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników urzędu,
 13. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
 14. przestrzeganie zasad określonych w regulaminie urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych,
 15. gospodarka etatami oraz funduszem płac w uzgodnieniu z wójtem,
 16. wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników,
 17. utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami urzędu w sprawach:
  1. warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
  3. świadczeń socjalnych,
 18. opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych przewodniczącemu rady i skarbnikowi),
 19. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań urzędu,
 20. sporządzanie wykazów i zawiadomień dla potrzeb placówek oświatowych,
 21. sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie przydzielonych spraw,
 22. organizacja czynności związanych z  załatwianiem spraw dotyczących przygotowywania   i przeprowadzania  wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, wyborów samorządowych oraz referendum,
 23. prowadzenie dokumentacji placówek oświatowych w zakresie wymaganym dla organu prowadzącego wynikających z ustawy Prawo oświatowe, karty nauczyciela i innych przepisów wykonawczych,
 24. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 25. opracowywanie i aktualizacja rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji  przez gminę,
 26. udział w pracach Komisji Przetargowej,
 27. koordynacja udzielania zamówień publicznych w urzędzie,
 28. nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez inne stanowiska w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 29. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie z wnioskiem do  księgowości,
 30. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 31. sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
 32. przedstawienie Wójtowi propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania,
 33. wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawcy wynikające z ustawy Prawo zamówień  publicznych,
 34. realizowanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
 35. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-06-26 10:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2022-01-12 09:05:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki