Kierownictwo Urzędu - Wójt Gminy

Wójtem Gminy Stare Juchy jest  p. EWA JURKOWSKA-KAWAŁKO

tel. służbowy: (087) 619 90 53 wew.33

e-mail: ug@stare-juchy.pl

 

Wójt Gminy Stare Juchy 

przyjmuje interesantów w poniedziałki od 900 do 1530

 

 

Kompetencje Wójta

1.      Wójt jest organem wykonawczym Gminy.

2.      Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.

3.      Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz wniosków pod obrady Rady Gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa) itp.
 • przygotowywanie projektu budżetu gminy i wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie zadań zleconych nałożonych na Gminę przez ustawy lub wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub samorządowej,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 

   

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2017-05-25 08:55:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2017-05-25 08:57:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki