☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 27.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2008

Uchwały z 2008r.: 

 

 • Uchwała Nr XXVIII/147/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.
 • Uchwała Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07 stycznia 2009r. Nr 2, poz. 54)
 • Uchwała Nr XXVII/145/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 października 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.
 • Uchwała Nr XXVII/144/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 października 2008r.w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stare Juchy. - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY NK.0911-380/08 z dnia 01 grudnia 2008r.
 • Uchwała Nr XXVII/143/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 października 2008r.w sprawieustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zasad jego wypłacania.
 • Uchwała Nr XXVII/142/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 października 2008r.w sprawie uzgodnienia ostatecznych projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszarów Chronionego Pojezierza Ełckiego.
 • Uchwała Nr XXVI/141/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7.
 • Uchwała Nr XXVI/140/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2008r.w sprawie ustalenia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY NK.0911-376/08 z dnia 07 listopada 2008r.
 • Uchwała Nr XXVI/139/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2008r.w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 • Uchwała Nr XXVI/138/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2008r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Liski, gmina Stare Juchy. - Załącznik: mapka
 • Uchwała Nr XXVI/137/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2008r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu oznaczonego działkami o nr ewid. 192/2, 204/1, 198, położonego w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy. - Załącznik: mapka
 • Uchwała Nr XXVI/136/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2008r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Dobra Wola, gmina Stare Juchy. - Załącznik: mapka
 • Uchwała Nr XXVI/135/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2008r.w sprawie zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w tabeli płac dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach.
 • Uchwała Nr XXVI/134/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2008r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Juchach oraz wartości w złotych jednego punktu tej tabeli
 • Uchwała Nr XXVI/133/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2008r.w sprawie przystąpienia Gminy Stare Juchy do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 • Uchwała Nr XXV/132/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 sierpnia 2008r.w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Juchy, Gmina Stare Juchy, obejmującego część działek o nr ewid. 10/3, 6/1 i 7Załączniki:Nr 1mapa, Nr 2. -  (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07 października 2008r. Nr 158, poz. 2265)  
 • Uchwała Nr XXV/131/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 sierpnia 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.
 • Uchwała Nr XXV/130/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 sierpnia 2008r.w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Juchy. – Załącznik: REGULAMIN - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07 października 2008r. Nr 158, poz. 2264)
 • Uchwała Nr XXIV/129/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 11 sierpnia 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
 • Uchwała Nr XXIV/128/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 11 sierpnia 2008r.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Nr 495 o powierzchni 0,3614 ha i Nr 491/7 o powierzchni 0,1251 ha położonych w miejscowości Stare Juchy.
 • Uchwała Nr XXIII/127/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 sierpnia 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 • Uchwała Nr XXIII/126/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 sierpnia 2008r.w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.
 • Uchwała Nr XXIII/125/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 sierpnia 2008r.w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
 • Uchwała Nr XXIII/124/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 sierpnia 2008r.w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim.
 • Uchwała Nr XXIII/123/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 sierpnia 2008r.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Nr 495 o powierzchni 0,3614 ha położonych w miejscowości Stare Juchy.
 • Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 19 czerwca 2008r.w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych Gminy Stare Juchy.
 • Uchwała Nr XXII/121/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 19 czerwca 2008r.w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 • Uchwała Nr XXII/120/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 19 czerwca 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 • Uchwała Nr XXII/119/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 19 czerwca 2008r.w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy na 2008 rok. – Załącznik: REGULAMIN -  (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 01 sierpnia 2008r. Nr 119, poz. 1972) 
 • Uchwała Nr XXII/118/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 19 czerwca 2008r.w sprawieprzekazania dotacji Powiatowi Ełckiemu na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1844N Stare Juchy-Gorłówko-Połom o długości 2,412 km”
 • Uchwała Nr XXI/117/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.
 • Uchwała Nr XXI/116/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji jednorocznej pod nazwą „Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8,9,11 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach”.
 • Uchwała Nr 115/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2008r. w sprawiezaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stare Juchy.
 • Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2008r. w sprawieprzekazania dotacji Powiatowi Ełckiemu na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Orzechowo w ciągu drogi powiatowej nr 1740 N Gawlik Wielki – Stare Juchy, o długości 0,970 km”
 • Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2008r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stare Juchy do przyjęcia środków finansowych na dofinansowanie projektu pn. „Jedz ryby, bądź mądry – kampania promująca ryby i produkty rybne pochodzące z chowu i hodowli” prowadzonego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” OR-14-61532-OR1400009/08 oraz ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 • Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2008r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr XIX/91/04 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Stare Juchy. – (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2008r. Nr 114, poz. 1917) 
 • Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zbadania zasadności zarzutów przedstawionych w skardze na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.
 • Uchwała Nr XXI/110/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Grabnik, Gmina Stare Juchy – Załączniki: Nr 1mapa, Nr 2. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2008r. Nr 114, poz. 1916) (Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego)
 •  Uchwała Nr XXI/109/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Liski, gmina Stare Juchy. – Załącznik: mapka
 • Uchwała Nr XXI/108/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2008r. w sprawieprzyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stare Juchy do 2020 roku. – załącznik: STRATEGIA
 •  Uchwała Nr XXI/107/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2008r. w sprawie wynagrodzenia wójta gminy.

 • Uchwała Nr XX/106/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.
 • Uchwała Nr XX/105/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2008r.w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/88/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Czerwonka, Królowa Wola, Bałamutowo, Laśmiady”.
 • Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2008r.w sprawie przyjęcia do prowadzenia w latach 2008-2018 zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Stare Juchy.
 • Uchwała Nr XX/103/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2008r.w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.   -  (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2008r. Nr 169, poz. 2453) 
 •  Uchwała Nr XIX/102/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 marca 2008r.w sprawie wysokości opłat za posiłek i zasad korzystania ze stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy. – (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02 czerwca 2008r. Nr 86, poz. 1591)
 • Uchwała Nr XIX/101/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 marca 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7
 • Uchwała Nr XIX/100/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 marca 2008r.w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji jednorocznej pod nazwą „Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8, 9, 11 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach”
 • Uchwała Nr XIX/99/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 marca 2008r.w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy na 2008 rok. – Załącznik: REGULAMIN
 • Uchwała Nr XIX/98/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 marca 2008r.w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. – Załączniki: Nr 1 WNIOSEK, Nr 2 REJESTR(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02 czerwca 2008r. Nr 86, poz. 1590) 
 •  Uchwała Nr XIX/97/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 marca 2008r.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie działki Nr 20/1 położonej w obrębie Sikory Juskie gm. Stare Juchy stanowiącej własność osoby fizycznej.
 • Uchwała Nr XIX/96/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 marca 2008r.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie działki Nr 38/2 położonej w obrębie Liski gm. Stare Juchy od osoby fizycznej.
 • Uchwała Nr XVIII/95/08Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.
 • Uchwała Nr XVIII/94/08Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie: procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej.
 • Uchwała Nr XVIII/93/08Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 •  Uchwała Nr XVIII/92/08Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy – Załącznik: mapka
 • Uchwała Nr XVIII/91/08Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy. - Załącznik: mapka
 • Uchwała Nr XVIII/90/08Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji jednorocznej pod nazwą „Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8,9,11 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach”.
 • Uchwała Nr XVIII/89/08Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie przystąpienia Gminy Stare Juchy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIDER w EGO”.
 •  Uchwała Nr XVIII/88/08Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Czerwonka, Królowa Wola, Bałamutowo, Laśmiady”
 • Uchwała Nr XVII/87/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Juchy na 2008 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.
 • Uchwała Nr XVII/86/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Stare Juchy na 2008r. – Załącznik: PLAN  PRACY RADY
 • Uchwała Nr XVII/85/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stare Juchy. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 • Uchwała Nr XVII/84/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr VI/27/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 7 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stare Juchy, Gm. Stare Juchy obejmującego część działki o nr ewid. 10/3. –  Załącznik: Nr 1 mapka
 • Uchwała Nr XVII/83/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla terenu Gminy Stare Juchy w 2008 roku. – Załącznik: PROGRAM
 • Uchwała Nr XVII/82/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy na 2008 rok. – Załącznik: REGULAMIN  - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2008r. Nr 45, poz. 959) - ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE WOJEWODY NK 0911-102/08 z dnia 07 marca 2008r.
Wytworzył:
Rejestr uchwał prowadzi - Zofia Łebska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2008-02-07 09:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-04-09 08:35:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 819886