☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 27.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2007

Uchwały z 2007r.: 

 

 • Uchwała Nr XVI/81/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych Gminy Stare Juchy.
 • Uchwała Nr XVI/80/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. – Załączniki: Nr 1, N 2.
 • Uchwała Nr XIV/73/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – Załączniki: Nr 1, Nr 2.
 • Uchwała Nr XIV/72/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 • Uchwała Nr XIV/71/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8,9,11 oraz termomodernizacja budynków Mazurska 8 i 11 w Starych Juchach”
 • Uchwała Nr XIV/70/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy Stare Juchy.   (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 stycznia 2008r. Nr 4, poz. 97)
 • Uchwała Nr XIV/69/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wysokości stawek opłat za te usługi. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 stycznia 2008r. Nr 9, poz. 247)
 • Uchwała Nr XIV/68/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 stycznia 2008r. Nr 9, poz. 246)
 • Uchwała Nr XIV/67/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stare Juchy na 2008r. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 stycznia 2008r. Nr 4, poz. 96)
 • Uchwała Nr XIV/66/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłat za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę Gminy i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych oraz za ścieki dowożone.
 • Uchwała Nr XIII/65/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 18 października 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stare Juchy na 2007 rok
 • Uchwała Nr XIII/64/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 18 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.
 • Uchwała Nr XIII/63/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 18 października 2007r. w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu dowożenia dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Stare Juchy a realizujących obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Woszczelach w Gminie Ełk
 • Uchwała Nr XIII/62/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 18 października 2007r. w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach” – Załącznik: Nr 1.
 • Uchwała Nr XIII/61/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 18 października 2007r. w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zawady Ełckie” – Załącznik: Nr 1.
 • Uchwała Nr XIII/60/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 18 października 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Nowe Krzywe obejmującego tereny podzielonych gruntów o numerach ewidencyjnych: 4 i 22 - Załączniki: Nr 1 mapka, Nr 2, Nr 3 - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2007r. Nr 196, poz. 2503)
 • UCHWAŁA Nr XII/59/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.
 • UCHWAŁA Nr XII/58/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia opisu planowanych do realizacji zadań w miejscowości Stare Juchy.
 • UCHWAŁA Nr XII/57/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 września 2007r. w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Amfiteatr w Starych Juchach - zaplecze do odpoczynku i rekreacji mieszkańców i gości (turystów)” – Załącznik: Nr 1.
 • UCHWAŁA Nr XII/56/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 września 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ełku na kadencję 2008-2011.
 • UCHWAŁA Nr XI/55/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Stare Juchy.
 • UCHWAŁA Nr XI/54/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany inwestycji wieloletniej pod nazwą „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH O INFRASRUKTURĘ SPORTOWO-REKREACYJNĄ, TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOLNEGO I ZMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA BIOPALIWO”.
 • UCHWAŁA Nr XI/53/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/26/03 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stare Juchy. - (Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
 • UCHWAŁA Nr XI/52/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Skomack Wielki – działki nr 355/3 i 355/4. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3 mapka, Nr 4. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 października 2007r.  Nr 154, poz. 2043)
 • UCHWAŁA Nr XI/51/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu w obrębie Liski, Gmina Stare Juchy. - Załącznik: Nr 1 mapka
 • UCHWAŁA Nr XI/50/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu w obrębie Grabnik, Gmina Stare Juchy. - Załącznik: Nr 1 mapka
 • UCHWAŁA Nr XI/49/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
 • UCHWAŁA Nr X/48/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Stare Juchy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 sierpnia 2007r. Nr 126, poz. 1747)
 • UCHWAŁA Nr X/47/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Juchy. Załącznik: REGULAMIN - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 sierpnia 2007r. Nr 126, poz. 1746)
 • UCHWAŁA Nr X/46/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola.
 • UCHWAŁA Nr X/45/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawiepowołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 • UCHWAŁA Nr X/44/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Grabnik, Gmina Stare Juchy, obejmującego działkę nr ewid. 485/4. – Załącznik: mapka
 • UCHWAŁA Nr X/43/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 • UCHWAŁA Nr IX/42/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 maja 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeziorowskie, Gmina stare Juchy, obejmującego działki o nr ewid. 1/4, 10, 11, 13/1, 14/1, 70 oraz część działki o nr ewid. 71. - Załączniki: Nr 1 mapa, Nr 2. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2007r. Nr 104, poz. 1481)
 • UCHWAŁA Nr IX/41/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.
 • UCHWAŁA Nr VIII/40/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 14 maja 2007r. w sprawie realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.
 • UCHWAŁA Nr VIII/39/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. – załączniki: Nr 1, Nr 2.
 • UCHWAŁA Nr VII/38/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku lustracyjnym Sekretarza Gminy Stare Juchy.
 • UCHWAŁA Nr VII/37/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawiepowiadomienia o obowiązku lustracyjnym Skarbnika Gminy Stare Juchy.
 • UCHWAŁA Nr VII/36/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wystąpienia z Porozumienia Gmin na rzecz Rozwoju Pojezierza Ełckiego. 
 • UCHWAŁA Nr VII/35/07Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stare Juchy na lata 2006 – 2016. - Załącznik: STRATEGIA
 • UCHWAŁA Nr VII/34/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. – załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
 • UCHWAŁA Nr VII/33/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 • UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 marca 2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Stare Juchy do zaskarżenia aktów organów państwowych dotyczących wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Stare Juchy.
 • UCHWAŁA Nr VI/31/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 marca 2007r. w sprawie wygaśnięcia mandatuWójta Gminy Stare Juchy - Ewy Doroty Jurkowskiej-Kawałko. – Załącznik: UZASADNIENIE
 • UCHWAŁA Nr VI/30/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 marca 2007r. w sprawie w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH O INFRASRUKTURĘ SPORTOWO-REKREACYJNĄ, TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOLNEGO I ZMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA BIOPALIWO”Załącznik inwestycyjny
 • UCHWAŁA Nr VI/29/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 marca 2007r. w sprawie w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą „MODERNIZACJA UJĘCIA WODY WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA ORAZ MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ROZBUDOWA KANALIZACJI I NA OBSZARACH O KONCENTRACJI DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ W GMINIE STARE JUCHY” – Załącznik inwestycyjny
 • UCHWAŁA Nr VI/28/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 marca 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/26/03 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stare Juchy. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia  2007r. Nr 51, poz. 816)
 • UCHWAŁA Nr VI/27/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stare Juchy, gmina Stare Juchy, obejmującego część działki o nr ewid. 10/3. - Załącznik: MAPA PLANU
 • UCHWAŁA Nr VI/26/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.Załączniki: część opisowa, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13. - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09 sierpnia 2007r. Nr 119, poz. 1661)
 • UCHWAŁA Nr VI/25/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 marca 2007r. w sprawie zmiany statutu gminy. -  (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia  2007r. Nr 51, poz. 815)
 • UCHWAŁA Nr V/24/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie powołania sekretarza gminy.
 • UCHWAŁA Nr V/23/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 lutego 2007r. w sprawiew sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stare Juchy do przyjęcia środków finansowych na dofinansowanie realizacji projektu typu: „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe” prowadzonych w ramach Działania 2.1 a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006; Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy; Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy; schematu a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem „To lubię…” oraz ustanowienia dwóch form zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy/porozumienia.
 • UCHWAŁA Nr V/22/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z Domu Ceremonii Pogrzebowych w Starych Juchach. – Załącznik: REGULAMIN
 • UCHWAŁA Nr V/21/07  Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie: określenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy. - Załącznik: REGULAMIN - (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 marca 2007r. Nr 36, poz. 589)
 • UCHWAŁA Nr V/20/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Stare Juchy.
 • UCHWAŁA Nr V/19/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla terenu Gminy Stare Juchy w 2007 roku. – Załącznik: PROGRAM
 
Wytworzył:
Rejestr uchwał prowadzi - Zofia Łebska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2007-03-02 09:35:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-04-09 08:35:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 819886