Uchwały 2006

Uchwały z 2006r.: 

 •  UCHWAŁA Nr I/1/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 •  UCHWAŁA Nr I/2/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 • UCHWAŁA Nr II/3/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy.
 • UCHWAŁA Nr II/4/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej.
 •  UCHWAŁA Nr II/5/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 05 grudnia 2006r.w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
 • UCHWAŁA Nr II/6/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rady Gminy do spraw Kultury, Oświaty i Opieki Społecznej.
 • UCHWAŁA Nr II/7/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego stałej Komisji Rady Gminy do spraw Rolnictwa, Agroturystyki, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
 • Uchwała Nr III/8/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie: Określenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy. – Załącznik: REGULAMIN  (Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku)
 • Uchwała Nr III/9/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 • Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie reprezentowania Gminy Stare Juchy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2006 - 2010.
 • Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zbadania zasadności zarzutów przedstawionych w skardze na opieszałość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.
 • Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia wójta gminy.
 • Uchwała Nr IV/13/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok. – Załączniki: Nr 1.
 • Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych Gminy Stare Juchy.
 • Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie odwołania sekretarza gminy.
 • Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie odwołania skarbnika gminy.
 • Uchwała Nr IV/17/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie w sprawie załatwienia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.
 • Uchwała Nr IV/18/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania skarbnika gminy.
      

 Uchwały z 2006r.- Kadencja 2002-2006
 
·     Uchwała Nr XXXII/157/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla terenu GminyStare Juchy w 2006 roku. – Załącznik: PROGRAM
 
·      Uchwała Nr XXXII/158/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 
·      Uchwała Nr XXXII/159/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 
·     Uchwała Nr XXXII/160/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie: określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy. – Załącznik: REGULAMIN/Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 07 kwietnia 2006r. Nr 45, poz. 932./
 
·     Uchwała Nr XXXII/161/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Juchy, dotyczącego części obrębu geodezyjnego 20 – Stare Juchy, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym  5 i część działki 1. - Załączniki: Nr 1 mapa, Nr 2.
 
·     Uchwała Nr XXXII/162/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Juchy, dotyczącego części obrębu geodezyjnego 20 – Stare Juchy, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 80/4 – Załączniki: Nr 1mapa, Nr 2. – /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 07 kwietnia 2006r. Nr 45, poz. 933./
 
·     Uchwała Nr XXXIII/163/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 marca 2006r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy./Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 19 czerwca 2006r. Nr 79, poz. 1411./
 
·        Uchwała Nr XXXIII/164/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
 
·        Uchwała Nr XXXIV/165/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 
·        Uchwała Nr XXXIV/166/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2006r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna”.
 
·     Uchwała Nr XXXV/167/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Juchy, dotyczącego części obrębu geodezyjnego 20 – Stare Juchy, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym  5 i część działki 1. – Załącznik MIEJSCOWY PLAN /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dni 08 września 2006r. Nr 131, poz. 2031./
 
·        Uchwała Nr XXXV/168/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna” na lata 2006 – 2015.
 
·        Uchwała Nr XXXV/169/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeziorowskie, gmina Stare Juchy. – Załącznik: MAPA
 
·        Uchwała Nr XXXV/170/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 
·     Uchwała Nr XXXVI/171/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Juchy w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu. /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 25 sierpnia 2006r. Nr 119, poz. 1922./
 
·     Uchwała Nr XXXVII/172/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
 
·     Uchwała Nr XXXVII/173/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie współfinansowania modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Juchy.
 
·     Uchwała Nr XXXVIII/174/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 12 września 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wyrażenia woli współpracy i koordynacji działań mających na celu tworzenie sprzyjających warunków dążenia do wyrównywania szans edukacyjnych i rozwijania aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów pochodzących z obszarów miejskich i wiejskich Powiatu Ełckiego, poprzez przystąpienie w roku 2006 do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej -Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”.
 
·     Uchwała Nr XXXVIII/175/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 12 września 2006r. w sprawie współfinansowania modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Juchy.
 
·     Uchwała Nr XXXIX/176/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 
·     Uchwała Nr XXXIX/177/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 
·     Uchwała Nr XXXX/178/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
 
·     Uchwała Nr XXXX/179/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 października 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/168.06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Miedzygminnego „Gospodarka Komunalna” na lata 2006-2015.
 
·      Uchwała Nr XXXX/180/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 października 2006r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Juchy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
·     Uchwała Nr XXXX/181/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.
 
·     Uchwała Nr XXXX/182/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 października 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Skomack Wielki – działki nr 355/3 i 355/4.
 
Wytworzył:
Rejestr uchwał prowadzi - Zofia Łebska, Edyta Malinowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2006-04-14 08:45:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2007-01-17 09:11:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki