☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta 2006

Zarządzenia Wójta

Gminy Stare Juchy

 

2006r.

 

 

·         Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 stycznia 2006r. w sprawie w sprawie powołania komisji ds. oceny przyczyny pożaru w budynku przy ul. Orzeszkowej 1 w Starych Juchach.

·         Zarządzenie Nr 2/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 stycznia 2006r. w sprawie obniżenia ceny w drugim przetargu działki mienia komunalnego oznaczonych nr geodezyjnym  71/7 we wsi Kałtki.

·         Zarządzenie Nr 3/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

·         Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie planu finansowego dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. – Załącznik: PLAN

·         Zarządzenie Nr 5/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na usługi pn.: „Obsługa geodezyjna w Gminie Stare Juchy”.

·         Zarządzenie Nr 6/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.

·         Zarządzenie Nr 7/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta RP.

·         Zarządzenie Nr 8/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

·         Zarządzenie Nr 9/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 lutego 2006r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu samochodu OSP w celu dowożenia wody do celów gospodarczych.

·         Zarządzenie Nr 10/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 11/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej  stanowiącej  własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 12/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 marca 2006r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005r. – Załączniki: Nr 1 część opisowa, Nr 1-do części opisowej, Nr 2-do części opisowej, Nr 3-do części opisowej, Nr 4-do części opisowej, Nr 5-do części opisowej, Nr 6-do części opisowej, Nr 6/1-do części opisowej, Nr 6/2-do części opisowej, Nr 7-do części opisowej, Zał. Nr 2, Zał. do części opisowej. /Dz.U. Woj. War.-Mazur. z dnia 19 czerwca 2006r. Nr 79, poz. 1411./

·         Zarządzenie  Nr 13/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 marca 2006r. w sprawie zmian w palnie wydatków budżetu gminy na 2006r. – Załącznik: Nr 1.

·         Zarządzenie  Nr 14/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

·         Zarządzenie Nr 15/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówienia publicznego na “Zaopatrzenie w paliwo pojazdów samochodowych administrowanych przez Gminę Stare Juchy”. – Załącznik: REGULAMIN

·         Zarządzenie Nr 16/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 kwietnia 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej  stanowiącej  własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 17/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości stanowiące  własność mienia  komunalnego,  oraz  ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 18/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości stanowiącej  własność mienia  komunalnego,  oraz  ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 19/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

·         Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu. Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.

·         Zarządzenie Nr 21/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej.

·       Zarządzenie Nr 23/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 maja 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Juchy. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

·        Zarządzenie Nr 24/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 maja 2006r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz ustalenia zasad działania komisji.
·      Zarządzenie Nr 25/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 maja 2006r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Skomack Wielki osada.
·        Zarządzenie Nr 26/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 maja 2006r. w sprawie dnia wolnego od pracy.
·      Zarządzenie Nr 27/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 maja 2006r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz wprowadzenie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i urzędu gminy
·       Zarządzenie Nr 28/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 maja 2006r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy Stare Juchy.
·      Zarządzenie Nr 29/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 maja 2006r. w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Skomack Wielki osada.
·     Zarządzenie Nr 30/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 maja 2006r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
·       Zarządzenie Nr 31/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 maja 2006r. w sprawie w sprawie utworzenia funduszu nagród.
·       Zarządzenie Nr 32/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 maja 2006r. w sprawie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.
·       Zarządzenie Nr 33/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówienia publicznego na “Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach wraz z siecią wodociągową do miejscowości Liski – w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej z miejscowości Stare Juchy do miejscowości Liski ”. – Załącznik: REGULAMIN
·      Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru pracownika na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Stare Juchy.
·       Zarządzenie Nr 35/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
·        Zarządzenie Nr 36/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 lipca 2006r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. – Załącznik: WNIOSEK
·      Zarządzenie Nr 37/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej we wsi Czerwonka stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
·       Zarządzenie Nr 38/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie obniżenia ceny w drugim przetargu działki mienia komunalnego oznaczonych nr. geodezyjnym 71/7 we wsi Kałtki.
·        Zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji.
·       Zarządzenie Nr 40/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla prowadzenia postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 60 000 Euro. – Załącznik: REGULAMIN
·       Zarządzenie Nr 41/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
·       Zarządzenie Nr 42/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
·      Zarządzenie Nr 43/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 sierpnia 2005r. w sprawieprzedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku. – Załączniki: Nr 1 część opisowa, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8.
·      Zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 03sierpnia 2006r.w sprawie: organizacji służby ,,Stałego Dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na terenie Gminy Stare Juchy. – Załącznik: OBIEG INFORMACJI
·      Zarządzenie Nr 45/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.
·      Zarządzenie Nr 46/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
·       Zarządzenie Nr 47/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 września 2006r. w sprawie rozszerzenia składu osobowego członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Juchach.
·     Zarządzenie Nr 48/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 września 2006r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
·       Zarządzenie Nr 49/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 września 2006r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006r. – Załącznik: Nr 1
·     Zarządzenie Nr 50/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2006r. w sprawie: określenia wytycznych i instrukcji do opracowania projektu budżetu na 2007r. – Załącznik: Nr 1.
·      Zarządzenie Nr 51/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 października 2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia.
·      Zarządzenie Nr 52/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 października   2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
·      Zarządzenie Nr 53/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 października 2006r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
·      Zarządzenie Nr 54/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 października 2006r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Juchy, w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
·       Zarządzenie Nr 55/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 października 2006r. w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego od pracy za dzień 11 Listopada 2006r.
·      Zarządzenie Nr 56/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07 listopada 2006r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok. – Załączniki: część opisowa, Nr 1, Nr 1a, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 8a, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13.
·      Zarządzenie Nr 57/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 listopada 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
·      Zarządzenie Nr 58/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.
 
·      Zarządzenie Nr 59/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.
·      Zarządzenie Nr 60/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 listopada 2006r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach
·      Zarządzenie Nr 61/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 listopada 2006r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.
·      Zarządzenie Nr 62/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 listopada 2006r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.
·      Zarządzenie Nr 63/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
·      Zarządzenie Nr 64/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej we wsi Gorłówko stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
·      Zarządzenie Nr 65/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.
·      Zarządzenie Nr 66/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
·      Zarządzenie Nr 67/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz ustalenia zasad działania Komisji.
·      Zarządzenie Nr 68/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie odwołania członka z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Juchach.
·      Zarządzenie Nr 69/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.
·      Zarządzenie Nr 70/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
·      Zarządzenie Nr 71/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok. – Załącznik Nr 1.
·      Zarządzenie Nr 72/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Juchach.
·      Zarządzenie Nr 73/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie sposobu i kryteriów przydziału okularów lub soczewek korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe. - traci moc z dniem 21 czerwca 2017r. w związku z Zarządzeniem Nr 47.2017
·      Zarządzenie Nr 74/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
·      Zarządzenie Nr 75/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
·       Zarządzenie Nr 76/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian w palnie wydatków budżetu gminy na 2006r. – Załącznik: Nr 1
·       Zarządzenie Nr 77/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
·       Zarządzenie Nr 78/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Juchy. – Załącznik: Schemat Organizacyjny
 
 

 

Wytworzył:
rejestr zarządzeń prowadzi - Edyta Malinowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2006-01-19 14:37:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-01-14 09:10:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 819886