☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 27.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2005

Uchwały z 2005r.:

·         Uchwała Nr XXIII/111/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 02 lutego 2005r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

 

·         Uchwała Nr XXIII/112/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 02 lutego 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.

 

·         Uchwała Nr XXIII/113/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 02 lutego 2005r. w sprawie: wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stare Juchy, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

·         Uchwała Nr XXIII/114/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 02 lutego 2005r.w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stare Juchy” - Załącznik do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter). 

 

·         Uchwała Nr XXIII/115/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 02 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Liski, gmina Stare Juchy. - Załącznik graficzny do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter). 

 

·       Uchwała Nr XXIII/116/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 02 lutego 2005r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla terenu Gminy Stare Juchy w 2005 roku. - Załącznik: PROGRAM

 

·         Uchwała Nr XXIV/117/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

·         Uchwała Nr XXIV/118/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie określenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia przez jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych.

 

·         Uchwała Nr XXIV/119/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.

 

·         Uchwała Nr XXIV/120/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Juchy. – Załącznik: REGULAMIN /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 11 maja 2005r. Nr 54, poz. 757/

 

·         Uchwała Nr XXV/121/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.   - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 19 grudnia 2005r. Nr 207, poz. 2191/

 

·         Uchwała Nr XXV/122/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.

 

·         Uchwała Nr XXV/123/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2005 – 2009” – Załącznik  PROGRAM /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 07 czerwca 2005r. Nr 67, poz. 940/

 

·         Uchwała Nr XXV/124/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. – Załącznik ZASADY /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 07 czerwca 2005r. Nr 67, poz. 941/

 

·         Uchwała Nr XXVI/125/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 03 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.

 

·         Uchwała Nr XXVII/126/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.

 

·         Uchwała Nr XXVII/127/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych członków do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

 

·         Uchwała Nr XXVII/128/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Juchy, na terenie obejmującym część obrębu Liski, Gmina Stare Juchy. - Załącznik graficzny do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter)

 

·         Uchwała Nr XXVII/129/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Stare Juchy na lata 2005-2009.

 

·         Uchwała Nr XXVII/130/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania doskonalenia nauczycieli i organizacji systemu doradztwa Powiatowi w Ełku.

 

·      Uchwała Nr XXVII/131/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 11 sierpnia 2005r. zmieniająca Uchwałę XXIV/120/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Juchy. /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 16 września 2005r. Nr 127, poz. 1559./

 

·         Uchwała Nr XXVIII/132/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.

 

·         Uchwała Nr XXVIII/133/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowego członka do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

 

·         Uchwała Nr XXVIII/134/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 września 2005r. w sprawie przejęcia nieodpłatnego nieruchomości na mienie komunalne.

 

·         Uchwała Nr XXVIII/135/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 września 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Orzechowo, Gmina Stare Juchy, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 209/7, 209/9, 209/13, 209/14, 209/15, 209/16. - Załączniki: Nr 1 mapa, Nr 2. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 28 października 2005r. Nr 160, poz. 1813./

 

·         Uchwała Nr XXVIII/136/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 września 2005r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej. 

 

·         Uchwała Nr XXVIII/137/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 września 2005r. w sprawie powołania  składu stałej Komisji  Rady Gminy do spraw  Kultury, Oświaty i Opieki Społecznej.

 

·         Uchwała Nr XXVIII/138/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 września 2005r. w sprawie powołania składu stałej Komisji Rady Gminy do spraw Rolnictwa, Agroturystyki, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

·         Uchwała Nr XXVIII/139/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 września 2005r. w sprawie powołania  stałej Komisji  Rady Gminy do spraw Budżetu i Finansów.

 

·         Uchwała Nr XXIX/140/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 18 października  2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.

 

·         Uchwała Nr XXX/141/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.

 

·         Uchwała Nr XXX/142/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowego członka do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

 

·         Uchwała Nr XXX/143/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/128/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Juchy, na terenie obejmującym część obrębu Liski, Gmina Stare Juchy.

 

·         Uchwała Nr XXX/144/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Liski, gmina Stare Juchy, obejmującego dz. o nr ewid. 59/3, 59/4, 59/5, 59/7, 59/8, 59/9,59/11, 59/12, 59/19, 59/28, 59/29, 59/30, 59/31, 59/32, 59/33, 59/34, 59/36 oraz części działek o nr ewid 59/35 i 59/37. - Załączniki: Nr 1 mapa, Nr 2. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 12 stycznia 2006r. Nr 9, poz. 258/

 

·         Uchwała Nr XXX/145/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeziorowskie, gmina Stare Juchy, obejmującego działkę oznaczoną  numerem 30. - Załączniki: Nr 1 mapa, Nr 2. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 12 stycznia 2006r. Nr 9, poz. 259/ 

 

·         Uchwała Nr XXX/146/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie ustalenia opłat za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę gminy i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych oraz za ścieki dowożone.

 

·         Uchwała Nr XXX/147/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 21 grudnia 2005r. Nr 211, poz. 2261

 

·         Uchwała Nr XXX/148/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. - Załączniki: Nr 1-6 /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 21 grudnia 2005r. Nr 211, poz. 2262

 

·         Uchwała Nr XXX/149/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 21 grudnia 2005r. Nr 211, poz. 2263

 

·         Uchwała Nr XXXI/150/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.

 

·         Uchwała Nr XXXI/151/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 1a, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 6a, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11.

 

·         Uchwała Nr XXXI/152/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

 

·         Uchwała Nr XXXI/153/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie Określenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy. – Załącznik REGULAMIN – (Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03.02.2006r. o stwierdzeniu nieważności uchwały)

 

·         Uchwała Nr XXXI/154/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. – Załącznik: Umowa Dzierżawy

 

·         Uchwała Nr XXXI/155/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Liski.  - Załączniki: Nr 1 mapa, Nr 2 Analiza zasadności

 

·         Uchwała Nr XXXI/156/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Stare Juchy. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 24 lutego 2006r. Nr 30, poz. 663/

Wytworzył:
Rejestr uchwał prowadzi - Zofia Łebska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2005-04-25 13:40:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-04-09 08:35:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 819886