☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 27.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2004

Uchwały z 2004r.:

 

·        Uchwała Nr XIII/60/04 z dnia 25 lutego 2004r. – w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla terenu Gminy Stare Juchy w 2004r. – Załącznik  PROGRAM

·        Uchwała Nr XIII/61/04 z dnia 25 lutego 2004r. – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeziorowskie, Gmina Stare Juchy, obejmującego działkę oznaczoną numerem 30. - Załącznik graficzny do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter).

·        Uchwała Nr XIII/62/04 z dnia 25 lutego 2004r. – w sprawie reprezentowania Gminy Stare Juchy w zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów.

·        Uchwała Nr XIII/63/04 z dnia 25 lutego 2004r. – zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Juchy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 06 lipca 2004r. Nr 95, poz. 1148/

·        Uchwała Nr XIV/64/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004r. - Załączniki:  Nr 1, Nr 1a, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 9a, Nr 10, Nr 11, Nr 12.  - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 09 września 2004r. Nr 124, poz. 1584/

·        Uchwała Nr XIV/65/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika.

·        Uchwała Nr XIV/66/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stare Juchy.

·        Uchwała Nr XIV/67/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie utworzenia sołectwa Skomack Wieki osada. – Załącznik graficzny do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter)  - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 21 maja 2004r. Nr 71, poz. 839/

·        Uchwała Nr XIV/68/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skomack Wielki osada - Załącznik STATUT SOŁECTWA - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 21 maja 2004r. Nr 71, poz. 840/

·        Uchwała Nr XIV/69/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny.

·        Uchwała Nr XV/70/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 07 czerwca 2004r. Nr 80, poz. 938/

·        Uchwała Nr XV/71/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok - Załączniki:  Nr 1, Nr 2, Nr 3.

·        Uchwała Nr XV/72/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy.

·        Uchwała Nr XV/73/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w  sprawie  wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Ełku na kadencję 2004-2007.

·        Uchwała Nr XV/74/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.   

·        Uchwała Nr XVI/75/04 z dnia 19 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.

·        Uchwała Nr XVI/76/04 z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Orzechowo, gmina Stare Juchy. – Załącznik graficzny do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter).

·        Uchwała Nr XVI/77/04 z dnia 19 maja 2004r. w sprawie szczegółowych zasad  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich  pobierania.

·        Uchwała Nr XVII/78/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.

·        Uchwała Nr XVII/79/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości między Powiatem Ełckim a Gminą Stare Juchy.

·        Uchwała Nr XVII/80/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy. – Załącznik graficzny do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter).    /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 12 sierpnia 2004r. Nr 108, poz. 1354/

·       Uchwała Nr XVII/81/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach do Zespołu szkół Samorządowych w Starych Juchach.

·        Uchwała Nr XVII/82/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach. - Załącznik  STATUT   - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 23 sierpnia 2004r. Nr 113, poz. 1440/   

·      Uchwała Nr XVII/83/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jeziorowskie, Gmina Stare Juchy, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów numerami 28/1, 28/2, 29/3. - Załącznik graficzny do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter)  - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 12 sierpnia 2004r. Nr 108, poz. 1355/ 

·       Uchwała Nr XVII/84/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego obiektu użyteczności publicznej. – Załącznik REGULAMIN  - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 12 sierpnia 2004r. Nr 108, poz. 1356/

·        Uchwała Nr XVII/85/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia ze starostwem Ełk z Miastem Ełk oraz Gminami: Ełk, Kalinowo i Prostki dotyczącej realizacji niektórych zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

·        Uchwała Nr XVIII/86/04 z dnia 20 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.

·        Uchwała Nr XVIII/87/04 z dnia 20 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Starych Juchach, oznaczonego nr 220/1, 220/3, 220/4 – Załączniki: graficzny Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter) - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 10 listopada 2004r. Nr 156, poz. 1930/

·        Uchwała Nr XVIII/88/04 z dnia 20 sierpnia 2004r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Panistruga na działce nr 10/3, gmina Stare Juchy. – Załącznik Nr 1 –  rysunek planu.  /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 13 października 2004r. Nr 141, poz. 1756/

·        Uchwała Nr XIX/89/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.

·        Uchwała Nr XIX/90/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”.

·       Uchwała Nr XIX/91/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Stare Juchy. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 03 grudnia 2004r. Nr 167, poz. 2065/

·        Uchwała Nr XIX/92/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Juchy. – Załącznik  PLAN do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter)

·        Uchwała Nr XIX/93/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Juchy. – Załącznik  PROGRAM do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter)

·        Uchwała Nr XIX/94/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie zasad udzielania pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na sfinansowanie kosztów remontu części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych.

·        Uchwała Nr XIX/95/04 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.

·        Uchwała Nr XX/96/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2004r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 17 grudnia 2004r. Nr 180, poz. 2289/

·        Uchwała Nr XX/97/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia opłat za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę gminy i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych oraz za ścieki dowożone.

·        Uchwała Nr XX/98/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stare Juchy do przyjęcia środków finansowych na dofinansowanie projektu pn. “Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach” oraz ustanowienia dwóch form zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

·        Uchwała Nr XX/99/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2004r.w sprawie przejęcia nieruchomości w formie darowizny.

·        Uchwała Nr XX/100/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2004r.w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, logopedów oraz psychologów.

·        Uchwała Nr XXI/101/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 16 grudnia 2004r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.

·        Uchwała Nr XXI/102/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 16 grudnia 2004r.w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych Gminy Stare Juchy.

·        Uchwała Nr XXI/103/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 16 grudnia 2004r.w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

·        Uchwała Nr XXI/104/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 16 grudnia 2004r.w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. - Załączniki: Nr 1, Nr 1a, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13.

·        Uchwała Nr XXII/105/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie: Określenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy. – Załącznik  REGULAMIN.

·        Uchwała Nr XXII/106/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy stare Juchy. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 08 lutego 2005r. Nr 10  poz. 216/  

·        Uchwała Nr XXII/107/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Juchy, dotyczącego części obrębu geodezyjnego 20 – Stare Juchy, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 80/4. – Załącznik graficzny do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter)

·        Uchwała Nr XXII/108/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stare Juchy, dotyczącego części obrębu geodezyjnego 20 – Stare Juchy, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1 i 5. - Załączniki graficzny do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter)

·        Uchwała Nr XXII/109/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

·        Uchwała Nr XXII/110/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

 

Wytworzył:
Rejestr uchwał prowadzi - Zofia Łebska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2004-01-19 14:53:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-04-09 08:35:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 819886