☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2003

Urząd Gminy Stare Juchy

Uchwały z 2003r.:

 • Uchwała Nr XX/116/96 z dnia 13.12.1996r. - w sprawie przystąpienia do Porozumienia Gmin na Rzecz rozwoju Pojezierza Ełckiego - Załącznik Nr 1 POROZUMIENIE
 •  Uchwała Nr XXV/84/00 z dnia 30.10.2000r. – w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Juchy. – Załącznik Nr 1 i Nr 2 do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter).
 • Uchwała Nr XXVII/99/00 z dnia 28.12.2000r. – w sprawie opłaty targowej.
 • Uchwała Nr XXVII/100/00 z dnia 28.12.2000r. - w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
 • Uchwała Nr XXXIII/119/01 z dnia 08.08.2001r.- w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 • Uchwała Nr XXX/108/01 z dnia 10.04.2001r. – w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stare Juchy. -Załącznik do niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter).
 • Uchwała Nr XXXVI/131/01 z dnia 14.11.2001r. – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 •  Uchwała Nr XXXVI/132/01 z dnia 14.11.2001r. – w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr XXXVI/134/01 z dnia 14.11.2001r. – w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr I/1/02 z dnia 18.11.2002r.- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 • Uchwała Nr I/2/02 z dnia 18.11.2002r.- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 • Uchwała Nr I/3/02 z dnia 18.11.2002r.- w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
 • Uchwała Nr I/4/02 z dnia 18.11.2002r.- w sprawie powołania komisji budżetu i finansów.
 • Uchwała Nr I/5/02 z dnia 18.11.2002r.- w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy ds. rolnictwa, agroturystyki, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
 • Uchwała Nr I/6/02 z dnia 18.11.2002r.- w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy ds. kultury, oświaty i opieki społecznej.
 • Uchwała Nr I/7/02 z dnia 18.11.2002r.- w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy.
 • Uchwała Nr I/8/02 z dnia 18.11.2002r.- w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 • Uchwała Nr II/10/02 z dnia 17.12.2002r.- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 24 grudnia 2002r. Nr 178, poz. 2626/
 • Uchwała Nr II/11/02 z dnia 17.12.2002r.- w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów.  /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 24 grudnia 2002r. Nr 178, poz. 2627/
 • Uchwała Nr II/12/02 z dnia 17.12.2002r.- w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.  Załączniki nr 1-6  /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 24 grudnia 2002r. Nr 178, poz. 2628/
 • Uchwała Nr II/13/02 z dnia 17.12.2002r.- w sprawie opłaty miejscowej.  /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 24 grudnia 2002r. Nr 178, poz. 2629/
 • Uchwała Nr III/15/03 z dnia 24.01.2003r.- w sprawie ustalenia dodatku specjalnego.
 • Uchwała Nr III/16/03 z dnia 24.01.2003r.- w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy. 
 •  Uchwała Nr  III/17/03 z dnia 24.01.2003r. – w sprawie: rozpatrzenia zarzutów wniesionych przez Dorotę i Macieja Truszczyńskich do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Panistruga na działce 10/3. – Załączniki: Nr 1 do wglądu w Urzędzie Gminy stare Juchy – pokój nr 1 (parter), Nr 2.
 • Uchwała Nr III/18/03 z dnia 24.01.2003r.-w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla terenu Gminy Stare Juchy w 2003 roku. Załącznik Nr 1 PROGRAM.
 • Uchwała Nr III/19/03 z dnia 24.01.2003r.-w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 • Uchwała Nr IV/20//03 z dnia 19.02.2003r.- w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.   /Dz. U. Woj. Warm-Mazur. z dnia 17 czerwca 2003r. Nr 85, poz. 1226/
 • Uchwała Nr IV/21/03 z dnia 19.02.2003r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz przyjęcia Statutu Związku. - Załącznik Nr 1  Statut Związku. Uchwała Nr V/24/03 z dnia 14.03.2003r.- w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Juchy.
 • Uchwała Nr V/22/03 z dnia 14.03.2003r.- w sprawie: budżetu gminy na 2003r. - Załączniki:  Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4, Nr 5,   Nr 6,  Nr 7,  Nr 8,  Nr 9.   /Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 24 lipca 2003r. Nr 110, poz. 1507/.
 •  
 • Uchwała Nr VI/25/03 z dnia 29.04.2003r.- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" oraz przyjęcia Stautu Związku.
 • Uchwała Nr VI/26/03 z dnia 29.04.2003r. - w sprawie gospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Juchy.  /Dz. U. Woj. War-Maz. z dnia 30 czerwca 2003r. Nr 93, poz. 1309/
 • Uchwała Nr VI/27/03 z dnia 29.04.2003r.- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Starych Juchach, oznaczonego nr geod. 220/1, 220/3, 220/4.
 • Uchwała Nr VI/28/03 z dnia 29.04.2003r.- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 •   Uchwała Nr VII/29/03 z dnia 04.06.2003r. - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
 • Uchwała Nr VII/30/03 z dnia 04.06.2003r. - w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu działek położonych we wsi Stare Juchy.
 • Uchwała Nr VII//31/03 z dnia 04.06.2003r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. -  Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 •   Uchwała Nr VII/32/03 z dnia 04.06.2003r. - w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek uczniom objętym „Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów” – /Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 23 lipca 2003r. Nr 109, poz. 1479/.
 • Uchwała Nr VII/33/03 z dnia 04.06.2003r. - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Uchwała Nr VII/34/03 z dnia 04.06.2003r. - w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości  Jeziorowskie, gmina Stare Juchy, oznaczonego nr geod. 28/1, 28/2 i 29/
 •  Uchwała Nr VIII/35/03 z dnia 24.07.2003r. – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok – Załącznik Nr 1, Nr 2.
 • Uchwała Nr VIII/36/03 z dnia 24.07.2003r. – w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 • Uchwała Nr VIII/37/03 z dnia 24.07.2003r. – w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy, oznaczonego nr geod. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8. – Załączniki: Nr 1- mapka ewidencyjna do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter).
 •  Uchwała Nr VIII/38/03 z dnia 24.07.2003r. – w sprawie ustanowienia Statutu Gminy Stare Juchy – Załącznik STATUT, Załącznik Nr 1 do Statutu – mapka - / Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 11 września 2003r. Nr 142, poz. 1770/.
 • Uchwała Nr IX/39/03 z dnia 28.08.2003r. – w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003r. – Załącznik Nr 1.
 • Uchwała Nr IX/40/03 z dnia 28.08.2003r. – w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 • Uchwała Nr IX/41/03 z dnia 28.08.2003r. – w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach do wydawania decyzji administracyjnych.
 • Uchwała Nr IX/42/03 z dnia 28.08.2003r. – w sprawie nadania statutu dla ośrodka Kultury – Załącznik STATUT GOK /Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 13 października 2003r. Nr 162, poz. 1976/.
 • Uchwała Nr IX/43/03 z dnia 17.10.2003r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. – Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 • Uchwała Nr IX/44/03 z dnia 17.10.2003r. – w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola.
 • Uchwała Nr IX/45/03 z dnia 17.10.2003r. – w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare Juchy do „Stowarzyszenia powiatów, miast i gmin Ełk – Gołdap – Olecko”.
 • Uchwała Nr IX/46/03 z dnia 17.10.2003r. – w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ełku na kadencję 2004-2007.
 • Uchwała Nr IX/47/03 z dnia 17.10.2003r. – w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Skomack Wielki – działki nr 355/3 i 355/4. – Załącznik Nr 1 rysunek planu  /Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 21 listopada 2003r. Nr 178, poz. 2147/.
 • Uchwała Nr IX/48/03 z dnia 17.10.2003r. – w sprawie utworzenia sołectwa Grabnik osada. – Załącznik Nr 1 mapka - /Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 21 listopada 2003r. Nr 178, poz. 2148/.
 • Uchwała Nr XI/49/03 z dnia 05.12.2003r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. – Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 • Uchwała Nr XI/50/03 z dnia 05.12.2003r. - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Uchwała Nr XI/51/03 z dnia 05.12.2003r. - w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
 •  Uchwała Nr XI/52/03 z dnia 05.12.2003r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. /Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 17 grudnia 2003r. Nr 197, poz. 2526/
 • Uchwała Nr XI/53/03 z dnia 05.12.2003r. - w sprawie ustalenia opłat za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę gminy i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
 • Uchwała Nr XI/54/03 z dnia 05.12.2003r. - w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Stare Juchy w obrębie wsi Nowe Krzywe obejmującym grunty o numerach geodezyjnych 4 i 22. – załącznik graficzny do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter).
 • Uchwała Nr XI/55/03 z dnia 05.12.2003r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Nowe Krzywe obejmującego grunty o numerach geodezyjnych 4 i 22. - załącznik graficzny do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1 (parter).
 • Uchwała Nr XI/56/03 z dnia 05.12.2003r. - w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabnik, osada –  /Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 29 stycznia 2004r. Nr 12, poz. 202/
 • Uchwała Nr XI/57/03 z dnia 05.12.2003r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. /Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 17 grudnia 2003r. Nr 197, poz. 2527
 • Uchwała Nr XII/58/03 z dnia 30.12.2003r. - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. - /Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 13 lutego 2004r. Nr 18, poz. 281/
 • Uchwała Nr XII/59/03 z dnia 30.12.2003r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. - Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3.
Wytworzył:
Rejestr uchwał prowadzi - Zofia Łebska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-06-25 13:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2007-06-15 12:48:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 174317