Obwieszczenia, zawiadomienia

OBWIESZCZENIA,  ZAWIADOMIENIA

Gmina Stare Juchy

 

2024r.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.20.2024 z dnia 17.06.2024r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Skomack Wielki, działka gruntu wchodząca w skład działki o nr ewid. 151/1
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak:PP.6220.1.2024 z dnia 05.06.2024 r. o podjętych czynnościach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piaskowo-żwirowego o punkcie piaskowym poniżej 75% Gorłówko gm. Stare Juchy pow. ełcki woj. warmińsko-mazurskie, położonego na działce nr 161/3 – obręb ewidencyjny Gorłówko gm. Stare Juchy pow. ełcki woj. warmińsko-mazurskie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.2.2024 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03.06.2024r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kv, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kv oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/Nn. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Zawady Ełckie, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 305/2, 305/3, 305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 305/9, 305/10, 305/11, 305/12, 305/13, 305/14.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.5.2024 z dnia 31.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kv, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kv oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/Nn.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.9.2022 z dnia 23.05.2024 r. o podjętych czynnościach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczalnej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 337/46, 337/47, 352, 348/1, obręb Skomack Wielki, Gmina Stare Juchy.
 • INFORMACJA Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.9.2022 z dnia 23.05.2024 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczalnej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 337/46, 337/47, 352, 348/1, obręb Skomack Wielki, Gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.3.2024 z dnia 14.05.2024 r. o wydaniu decyzji nr 4/2024 znak: PP.6733.3.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.9.2022 z dnia 09.05.2024 r. o przekazaniu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w celu uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczalnej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 337/46, 337/47, 352, 348/1, obręb Skomack Wielki, Gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.9.2022 z dnia 08.05.2024 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczalnej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 337/46, 337/47, 352, 348/1, obręb Skomack Wielki, Gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak:PP.6220.1.2024 z dnia 29.04.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piaskowo-żwirowego o punkcie piaskowym poniżej 75% Gorłówko gm. Stare Juchy pow. ełcki woj. warmińsko-mazurskie, położonego na działce nr 161/3 – obręb ewidencyjny Gorłówko gm. Stare Juchy pow. ełcki woj. warmińsko-mazurskie.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.4.2024 z dnia 29.04.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie ogólnodostępnego pomostu na jeziorze Grabnik. Lokalizacja inwestycji: Gmina Stare Juchy, działka gruntu położona w obrębie Grabnik wchodząca w skład działki o nr ewid. 174 (jezioro Grabnik), zlokalizowana na wysokości działki o nr ewid. 173/2 położonej w obrębie Grabnik, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.1.2024 z dnia 24.04.2024 r. o wydanym postanowieniu o sprostowanej omyłce graficznej w wydanej decyzji nr 3/2024 znak: PP.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci elektroenergetycznej: słupa elektroenergetycznego SN 15kV, linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej nN 0,4 kV.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.3.2024 z dnia 19.04.2024 r. o  sporządzonym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nN 0,4 kV, Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, działka gruntu obejmująca odpowiednio działki albo część działek ewidencyjnych: - obręb Orzechowo, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 192/1, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12, 192/13, 198, 567, 566, 565, 205, 204/2.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.1.2024 z dnia 10.04.2024 r. o wydaniu decyzji nr 3/2024 znak: PP.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci elektroenergetycznej: słupa elektroenergetycznego SN 15kV, linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej nN 0,4 kV.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.6.2024 z dnia 09.04.2024 r. o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 47/2024 znak:PP.6730.6.2024 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Grabnik, działka o nr ewid. 60/23.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.20.2024 z dnia 03.04.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Skomack Wielki, działka gruntu wchodząca w skład działki o nr ewid. 151/1.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.3.2024 z dnia 02.04.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.25.2023 z dnia 21.03.2024 r. o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 37/2024 znak:PP.6730.25.2023 dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 96/14, w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.31.2023 z dnia 21.03.2024 r. o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 38/2024 znak:PP.6730.31.2023 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 96/14, w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.1.2024 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21.03.2024r. w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), o nazwie „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0023 Zawady Ełckie, działka gruntu obejmujące działki o nr ewid. 130/1, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/9, 136/10, 136/11, 136/12, 137/1, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6,137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 138/5, 231.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.1.2024 z dnia 07.03.2024 r. informujące o sporządzonym projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci elektroenergetycznej: słupa elektroenergetycznego SN 15kV, linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej nN 0,4 kV, oraz o przesłaniu projektu decyzji do organów uzgadniających.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.1.2024 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.02.2024r. w  sprawie wydania decyzji  odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji w gminie Stare Juchy, w obrębie Orzechowo, na działce o nr ewid. 246/12.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.4.2024 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.02.2024r. w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), o nazwie „Budowa budynku przedszkola i świetlicy szkolnej w miejscowości Stare Juchy”.  Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0020 Stare Juchy, działka gruntu obejmująca część działki o nr ewid. 434 i działkę o nr ewid. 433/3.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.31.2023 z dnia 20.02.2024 r. o powiadomieniu stron postępowania administracyjnych o podjętych czynnościach w sprawie dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 96/14, w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.25.2023 z dnia 20.02.2024 r. o powiadomieniu stron postępowania administracyjnych o podjętych czynnościach w sprawie dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 96/14, w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.1.2024 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20.02.2024r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Zawady Ełckie, działka gruntu obejmujące działki o nr ewid. 130/1, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/9, 136/10, 136/11, 136/12, 137/1, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6,137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 138/5, 231
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.1.2024 z dnia 14.02.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: słupa elektroenergetycznego SN 15kV, linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej nN 0,4 kV.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.4.2024 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31.01.2024r. w  sprawie  sporządzenia  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, o nazwie „Budowa budynku przedszkola i świetlicy szkolnej w miejscowości Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.1.2024 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24.01.2024r. w  sprawie zakończenia postępowania dotyczącego ustalania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Orzechowo, działka o nr ewid. 246/12
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.1.2024 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.01.2024r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Orzechowo, działka o nr ewid. 246/12
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.17.2023 z dnia 15.01.2024 r. o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 54, 55/4, 55/5, 56, 58, 59, w obrębie Gorłówko, gmina Stare Juchy”, o łącznej mocy do 33 MW.  DECYZJA nr 12/2024 znak:PP.6730.17.2023 z dnia 15.01.2024 r.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.80.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.01.2024r. wydania decyzji o  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz dwóch budynków gospodarczych. Realizacja inwestycji w ramach zabudowy rekreacji indywidualnej. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka o nr ewid. 94
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.7.2023 z dnia 10.01.2024 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 15/4, w obrębie Sikory Juskie, Gmina Stare Juchy”. DECYZJA znak:PP.6220.7.2023 z dnia 09.01.2024 r.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.66.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05.01.2024r. wydania decyzji o  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków gospodarczych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Skomack Wielki, działka gruntu stanowiąca część działki o nr ewid. 112/1.

2023r.

 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.4.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29.12.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie budynku przedszkola i świetlicy szkolnej. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Stare Juchy, część działki gruntu o nr ewid. 434.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.60.2023 z dnia 18.12.2023r. dot. zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 18.12.2023r. postanowienia znak: PP.6730.60.2023 uzupełniającego z Urzędu treść decyzji o warunkach zabudowy nr 149/2023 dla inwestycji: budowa budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni do 70 m2, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.); budowa budynku gospodarczego do 35 m2; budowa ganku dobudowanego do budynku rekreacyjnego, w ramach zabudowy rekreacji indywidualnej. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Grabnik, działka o nr ewid. 120/9.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.60.2023 z dnia 18.12.2023r. dot. zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 08.12.2023r. decyzji o warunkach zabudowy nr 149/2023 dla inwestycji: budowa budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni do 70 m2, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.); budowa budynku gospodarczego do 35 m2; budowa ganku dobudowanego do budynku rekreacyjnego, w ramach zabudowy rekreacji indywidualnej. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Grabnik, działka o nr ewid. 120/9.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.71.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.12.2023r. wydania decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu stanowiąca część działki o nr ewid. 220/2.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.7.2023 z dnia 08.12.2023 r. dot. zawiadamia strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 15/4, w obrębie Sikory Juskie, Gmina Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.80.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04.12.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego i dwóch budynków gospodarczych,  w ramach zabudowy rekreacji indywidualnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka o nr ewid. 94
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.72.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30.11.2023r. wydania decyzji o  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty (szkoły) na budynek mieszkalny, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Skomack Wielki, działka gruntu stanowiąca część działki o nr ewid. 178/3.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6722.1.2021 z dnia 27.11.2023r. o podjęciu uchwały Nr LII.328.2023 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 09 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.135.2021 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gorło, gmina Stare Juchy, obejmującego działki o nr ewid. 48/6, 48/7 i 109/9 oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.66.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23.11.2023r. w sprawie sporządzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków gospodarczych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Skomack Wielki, działka gruntu stanowiąca część działki o nr ewid. 112/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.3.2023 nr decyzji 6/2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09.11.2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0019 Skomack Wielki, działka gruntu obejmujące działki o nr ewid. 179, 203/4, 181/2, 229, 237/1, 258, 285/2, 285/3, 261/1, 257, 259.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.66.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31.10.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków gospodarczych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Skomack Wielki, działka gruntu stanowiąca część działki o nr ewid. 112/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.71.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26.10.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy , działka gruntu stanowiąca część działki o nr ewid. 220/2
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.2.2023 nr decyzji 4/2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.10.2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), której przedmiotem jest budowa słupa energetycznego SN, elektroenergetycznej sieci kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej sieci kablowej nN, złączy kablowych nN. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0014 Orzechowo, działka gruntu obejmujące działki o nr ewid. 239/7, 253/14, 253/2, 244/4, 244/5, 241/4, 243, 25, 24/9, 246/25
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.2.2023 z dnia 25.10.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2023 dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.3.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10.10.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Skomack Wielki, działka gruntu obejmujące działki o nr ewid.179, 203/4, 181/2, 229, 237/1, 258, 285/2, 285/3, 261/1, 257, 259
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.7.2023 z dnia 09.10.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 15/4, w obrębie Sikory Juskie, Gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.2.2023 z dnia 03.10.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.2.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18.09.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie słupa energetycznego, elektroenergetycznej sieci kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej sieci kablowej nN, złączy kablowych nN.  Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Orzechowo, działka gruntu obejmujące działki o nr 239/7, 253/14, 253/2, 244/4, 244/5, 241/4, 243, 25, 24/9, 246/25.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy o wydanym postanowieniu znak: PP.6540.1.2023 opiniującym negatywnie „Projekt robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego, w obszarach prognostycznych, w rejonie Mrągowa, Giżycka i Orzysza”.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.33.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.08.2023r. wydania decyzji o  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Grabnik, działka gruntu stanowiące działki o nr ewid. 295, 297/1, 432/2, 434, 436, 437, 438, 440. DECYZJA znak: BUD.6730.33.2022 z dnia 25.08.2023r. o ustalenia warunków zabudowy
 • OBWIESZCZENIE znak: PP.6730.26.2023 z dnia 09.08.2023 r. o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej w ramach zabudowy rekreacji indywidualnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Liski, działka o nr ewid. 1/41.
 • OBWIESZCZENIE znak: PP.6730.26.2023 z dnia 05.07.2023 r. o powiadomieniu stron postępowania o sporządzonym projekcie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej w ramach zabudowy rekreacji indywidualnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Liski, działka o nr ewid. 1/41, oraz o przesłaniu projektu do uzgodnień.
 • OBWIESZCZENIE znak: PP.6730.26.2023 z dnia 29.06.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej w ramach zabudowy rekreacji indywidualnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Liski, działka o nr ewid. 1/41.
 • OBWIESZCZENIE znak: PP.6220.1.2023 z dnia 22.06.2023r. o wydanej bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 27, położonej w obrębie Stare Juchy oraz DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PP.6220.1.2023 z dnia 22.06.2023r.
 • OBWIESZCZENIE znak: PP.6220.2.2023 z dnia 13.06.2023r. o wydanej bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Osada - Rogalik” oraz DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PP.6220.2.2023 z dnia 13.06.2023r.
 • OBWIESZCZENIE znak: PP.6220.7.2022 z dnia 23.05.2023r. o wydanej bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy – Stare Juchy” oraz DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PP.6220.7.2022 z dnia 23.05.2023r.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.2.2023 z dnia 12.05.2023r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1852N na odc. Skomack Osada – Rogalik”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.1.2023 z dnia 12.05.2023r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 27, położonej w obrębie Stare Juchy, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie”.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.12.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08.05.2023r. wydania decyzji o  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania dwóch budynków rekreacji indywidualnej na budynki usługowe (krótkoterminowy najem turystom), w ramach zabudowy usługowej. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Skomack Wielki, teren objęty decyzją - działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 369/13 i 369/8 .
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.3.2023 z dnia 08.05.2023 r. o wydaniu decyzji nr 49/2023 umarzającej w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji w Gminie Stare Juchy, w obrębie Liski, na części działki o nr ewid. 1/54.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.2.2023 z dnia 08.05.2023 r. o wydaniu decyzji nr 48/2023 umarzającej w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji w Gminie Stare Juchy, w obrębie Liski, na części działki o nr ewid. 1/53.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.7.2022 z dnia 17.04.2023r. o zawiadomieniu stron postępowania administracyjnego o  zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy – Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.9.2022 z dnia 11.04.2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczalnej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.1.2023 z dnia 11.04.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 27, położonej w obrębie Stare Juchy gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko–mazurskie.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.2.2023 z dnia 05.04.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1852N na odc. Skomack Osada – Rogalik”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.10.2022 z dnia 31.03.2023 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 54, 55/4, 55/5, 56, 58, 59 w obrębie Gorłówko, gmina Stare Juchy. DECYZJA znak: PP.6220.10.2022 z dnia 31.03.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.114.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27.03.2023r. wydania decyzji o  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45 MW”. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Liski, działka gruntu stanowiące działki o nr ewid. 119/3, 118, 117/2, 123/3, 70, 69/1, 123/1, 122, 121, 120, 116/3, 116/5, 62/3, 61/5. DECYZJA znak: BUD.6730.114.2022 z dnia 27.03.2023r. o ustalenia warunków zabudowy
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.1.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23.03.2023r. wydania decyzji o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym), której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej nN-0,4 kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0020 Stare Juchy , działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 207, 208, 171/2.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.1.2023 o wydanej decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa publicznego obiektu rekreacyjno-sportowego typu skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.1.2022 z dnia 20.03.2023r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Orzechowo o mocy do 10 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na części działki o nr: 249/1,obręb 0014 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii.” DECYZJA znak: OŚR.6220.4.1.2022 z dnia 20.03.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE BUD.6733.114.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10.03.2023r. w  sprawie zawiadomienia stron o zebraniu materiału dowodowego i sporządzeniu projektu decyzji , dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45 MW. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Liski, działka gruntu stanowiące działki o nr ewid. 119/3, 118,117/2, 123/3, 70, 69/1, 123/1, 122, 121, 120, 116/3, 116/5, 62/3, 61/5.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.3.2023 z dnia 08.03.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.2.2023 z dnia 08.03.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.9.2022 z dnia 08.03.2023 r. o zawiadomieniu stron postępowania administracyjnego o wydanym w dniu 08.03.2023 r. postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczalnej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowana do realizacji na działkach o nr ewid. 337/46, 337/47, 352, 348/1, obręb Skomack Wielki, Gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.1.2023 z dnia 27.02.2023r. o zawiadomieniu stron postępowania administracyjnego o sporządzeniu projektu decyzji w  prawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie publicznego obiektu rekreacyjno-sportowego typu skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE BUD.6733.114.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27.02.2023r. w  sprawie że zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalania warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45 MW. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Liski, działka gruntu stanowiące działki o nr ewid. 119/3, 118,117/2, 123/3, 70, 69/1, 123/1, 122, 121, 120, 116/3, 116/5, 62/3, 61/5
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.7.2022 z dnia 20.02.2023 r. o zawiadomieniu stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy – Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.1.2023 z dnia 17.02.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie publicznego obiektu rekreacyjno-sportowego typu skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.8.2022 z dnia 15.02.2023 r. o wydaniu bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279, 280 w obrębie Grabnik, gmina Stare Juchy”. DECYZJA znak: PP.6220.8.2022 z dnia 15.02.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279, 280 w obrębie Grabnik, gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.1.2022 z dnia 14.02.2023 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Orzechowo o mocy do 10 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na części działki o nr: 249/1 obręb 0014 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii.”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.2.2022 z dnia 09.02.2023 r. o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Królowa Wola  gm. Stare Juchy pow. ełcki woj. warmińsko-mazurskie” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 46/1, obręb Królowa Wola, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.1.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09.02.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na  budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej nN-0,4kV. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 171/2, 207, 208.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.10.2022 z dnia 07.02.2023r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 54, 55/4, 55/5, 56, 58, 59 w obrębie Gorłówko, gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.8.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02.02.2023r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym), której przedmiotem jest budowa sieci elektroenergetycznej SN/nn 15/0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na dz. 86/21, 86/22, 86/20, 86/31.  Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0014 Orzechowo, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 86/4, 139, 32
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.8.2022 z dnia 20.01.2023 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279, 280 w obrębie Grabnik, gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.10.2022 z dnia 16.01.2023 r. o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 54, 55/4, 55/5, 56, 58, 59 w obrębie Gorłówko, gmina Stare Juchy”.
 • ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.5.1.2022 z dnia 12.01.2023 r. o wydanej, bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 114, położonej w obrębie Gorłówko”. DECYZJA znak: OŚR.6220.5.1.2022 z dnia 12.01.2023 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 114, położonej w obrębie Gorłówko”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.2.2022 z dnia 09.01.2023 r. o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Królowa Wola gm. Stare Juchy pow. ełcki woj. warmińsko-mazurskie” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 46/1, obręb Królowa Wola, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.7.2022 z dnia 04.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy – Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.8.2022 z dnia 03.01.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ostrów.”. DECYZJA znak:PP.6730.8.2022 z dnia 03.01.2023 r.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.109.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03.01.2023r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa ulicy Wczasowej i odcinka ulicy Polnej w Starych Juchach” Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca działkę o nr ewid. 377 i część działek o nr ewid. 376, 406/1.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.108.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03.01.2023r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Płowce.” Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Płowce, działki gruntu obejmujące część działek o nr ewid. 57 i 56/2 
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.8.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02.01.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn 15/0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na dz. 86/21, 86/22, 86/20, 86/31 Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Orzechowo, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 86/4,139, 32

 

2022r.

 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.7.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.12.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym), polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej  nn 0,4 kV ze złączami kablowymi. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 89/14, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.9.2022 z dnia 19.12.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczalnej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowana do realizacji na działkach o nr ewid. 337/46, 337/47, 352, 348/1, obręb Skomack Wielki, Gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE PP.6733.1.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14.12.2022r.   w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: przebudowa drogi gminnej publicznej nr 176020N na odcinku Skomack Wielki – Ostrów. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Skomack Wielki, działka gruntu obejmująca działkę o nr ewid. 353 i część działek o nr ewid. 343, 344, 354. DECYZJA PP.6733.1.202 z dnia 14.12.2022r. o ustalenia lokalizacji celu publicznego
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.109.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.12.2022r. w sprawie zawiadomienia stron o zabraniu materiału dowodowego inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Wczasowej i odcinka ulicy Polnej w Starych Juchach.  Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca działkę o nr ewid. 377 i  część działek o nr ewid. 376, 406/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.108.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.12.2022r. w sprawie zawiadomienia stron o zabraniu materiału dowodowego inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Płowce. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Płowce, część działek gruntu o nr ewid. 57,  56/2.
 • OBWIESZCZENIE PP.6730.8.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.12.2022r. w sprawie zawiadomienia stron o zabraniu materiału dowodowego inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Płowce. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Płowce, działki gruntu obejmujące część działek o nr ewid. 57 i 56/2
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.104.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.12.2022r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/12.
 • OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6722.1.2022 z dnia 08.12.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laśmiady, gmina Stare Juchy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • PROJEKT zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laśmiady, gmina Stare Juchy.
 • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laśmiady, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.23.2022 z dnia 05.12.2022 r. o wydanej, bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GGO.6220.1.23.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego”. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GGO.6220.1.23.2022 z dnia 05.12.2022 r.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01.12.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279, 280 w obrębie Grabnik, gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30.11.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Królowa Wola gm. Stare Juchy pow. ełcki woj. warmińsko-mazurskie” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 46/1, obręb Królowa Wola, gmina Stare Juchy
 • ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29.11.2022r. znak: OŚR.6220.5.1.2022 o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ” planowanego na działce nr 114 – obręb Gorłówko, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko–mazurskie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.114.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24.11.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45MW. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Liski, działka gruntu o nr ewid. 119/3, 118,117/2, 123/3, 70, 69/1, 123/1, 122, 121, 120, 116/3, 116/5, 62/3, 61/5.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.7.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23.11.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej  nn 0,4 kV ze złączami kablowymi. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 89/14, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.23.2022 z dnia 04.11.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.1.2022 z dnia 26.10.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Orzechowo o mocy do 10 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na części działki o nr: 249/1 obręb 0014 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii.”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.109.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.10.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Wczasowej i odcinka ulicy Polnej w Starych Juchach  Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca działkę o nr ewid. 377 i  część działek o nr ewid. 376, 406/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.108.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.10.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Płowce. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Płowce, część działek gruntu o nr ewid. 57, 56/2.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.23.2022 z dnia 19.10.2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego, do dnia 25.11.2022 r.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.1.2022 z dnia 24.10.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oznaczeniu lokalnym polegającej na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N na odcinku Skomack Wielki – Ostrów.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.8.2022 z dnia 24.10.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na  „Przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ostrów.”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.5.1.2022 z dnia 18.10.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 114, położonej w obrębie Gorłówko, gmina Stare Juchy.
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy o wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko w dniu 10.10.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: OŚ.6220.4.2021) dla przedsięwzięcia w zmienionym wariancie, polegającego na „montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45 MW”, planowanego do realizacji na działkach: o numerach ewidencyjnych: 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 123/3, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy. DECYZJA Wójta Gminy Stare Juchy o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: OŚ.6220.4.2021) dla przedsięwzięcia w zmienionym wariancie, polegającego na „montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45 MW”, planowanego do realizacji na działkach: o numerach ewidencyjnych: 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 123/3, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 30.09.2022 r. o wydaniu w dniu 29 września 2022 r. decyzji nr SKO.60.18.2022 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 8 lutego 2022 r. znak: OŚR.6220.3.2021 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną na działkach nr 295, 297/1, 432, 434, 436, 437, 438, 440 w obrębie Grabnik, gmina Stare Juchy.
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.2.1.2022 z dnia 05.10.2022 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki- Ostrów” – DECYZJA Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.2.1.2022 z dnia 05.10.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki- Ostrów”.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.104. 2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26.09.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/12
 • ZAWIADOMIENIE Wody Polskie znak: BI.ZUZ.3.4210.177.2022.AJ z dnia 16.09.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z jeziora Rogale Wielkie działka nr geod. 8/2 obręb rogale w celu nawadniania trwałych użytków zielonych w obrębie działki o nr geod. 407/3 obręb Grabnik, gmina Stare Juchy, powiat ełcki.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.23.2022 z dnia 20.09.2022r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.5.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21.09.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Szczecinowo, część działki gruntu o nr ewid. 137.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 16.09.2022r. o wydanej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714 N do miejscowości Olszewo”  - DECYZJA Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 16.09.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi Gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714 N do miejscowości Olszewo”
 • ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.2.1.2021 z dnia 29.08.2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki - Ostrów, planowanego na działkach nr 341, 344, 353, 354, 356/1, 337/45, 364, 337/23, obręb Skomack Wielki, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie”
 • ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2021 z dnia 30.08.2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 obręb Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE  GGO.6220.1.23.2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 23.08.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego”, Lokalizacja inwestycji: gmina Ełk, obręb Sajzy, działka gruntu o nr ewid. 38/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.5.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.08.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej  na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN, Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Szczecinowo, działka gruntu o nr ewid. 137
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.87.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.08.2022r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/16
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.80.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.08.2022r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/17
 • ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 08.08.2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo zlokalizowane na działach nr 75/1, 76/1, 53/24, 53/9, 53/8, 237, 78, 50, 24/2, 24/1, 72, 79, 65, 190/1, 71, 13/5, 70, 13/2, 212, 23, 22/3, 22/2, 22/1, 20/1, 84, 19/1, 17/1, 193, 84 – obręb Olszewo gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.4.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.07.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN i sieci kablowej nN”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, działka gruntu obejmująca odpowiednio działki albo część działek ewidencyjnych: - obręb 0022 Szczecinowo, dz. nr ewid.: 167/5, 167/6, 167/2, 181/5, 181/8, 181/7, 163/1, 168, 181/2, 170/4, 181/4, 170/8, 170/7, 183, 171/1, 171/2, 182, 172, 200, 173, 174, 202, 203, 206/1, 244/1, 176/2, 175, 244/2, 176/1, 243, 137, 136, 179; - obręb 0020 Stare Juchy, dz. nr ewid.: 636/1, 2/1, 15/3, 636/2, 636/10, 1/3, 636/11, 636/12, 636/13, 636/14, 636/15, 2/4, 636/4, 1/4, 20; - obręb 0014 Orzechowo, dz. nr ewid.: 289/12, 291/2, 289/11, 291/1
 • OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2022 z dnia 28.07.2022r. o udziale społeczeństwa w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach  o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.76.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.07.2022r. o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji w Gminie Stare Juchy, w obrębie Liski, na części działki o nr ewid. 1/53
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.75.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.07.2022r. o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji w Gminie Stare Juchy, w obrębie Liski, na części działki o nr ewid. 1/54
 • OBWIESZCZENIE: BUD.6730.87.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/16

 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.76.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Liski, działka o nr ewid.: 1/53
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.75.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Lokalizacja: obręb Liski, działka o nr ewid.: 1/54
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.80.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/17.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.3.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07.07.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.:  25/2, 82/1, 38, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 72/8.
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2022 z dnia 04.07.2022r. o braku możliwości zakończenia postępowania oraz przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 05.08.2022 dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach  o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.7.2021 z dnia 27.06.2022r. o wydanej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski- Straduny”
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 23.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo zlokalizowane na działach nr 75/1, 76/1, 53/24, 53/9, 53/8, 237, 78, 50, 24/2, 24/1, 72, 79, 65, 190/1, 71, 13/5, 70, 13/2, 212, 23, 22/3, 22/2, 22/1, 20/1, 84, 19/1, 17/1, 193, 84 – obręb Olszewo gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.4.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23.06.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej  na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN i sieci kablowej nN. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, działka gruntu obejmująca odpowiednio działki albo część działek ewidencyjnych: - obręb 0022 Szczecinowo, dz. nr ewid.: 167/5, 167/6, 167/2, 181/5, 181/8, 181/7, 163/1, 168, 181/2, 170/4, 181/4, 170/8, 170/7, 183, 171/1, 171/2, 182, 172, 200, 173, 174, 202, 203, 206/1, 244/1, 176/2, 175, 244/2, 176/1, 243, 137, 136, 179,  - obręb 0020 Stare Juchy, dz. nr ewid.: 636/1, 2/1, 15/3, 636/2, 636/10, 1/3, 636/11, 636/12, 636/13, 636/14, 636/15, 2/4, 636/4, 1/4, 20, - obręb 0014 Orzechowo, dz. nr ewid.: 289/12, 291/2, 289/11, 291/1.
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.2.1.2022 z dnia 14.06.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki - Ostrów zlokalizowane na działach nr 341, 344, 353, 354, 356/1, 337/45, 364, 337/23 – obręb Skomack Wielki gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko–mazurskie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.59.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13.06.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/15
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.58.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13.06.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/14
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2021 z dnia 08.06.2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.7.2021 z dnia 25.05.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1857 N na odc. Piaski-Straduny”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.3.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26.05.2022r.   w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej  nN 0,4 kV. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Dobra Wola, dz. ewid. 72/8, 50/10, 50/7, 25/2, 50/14, 50/13, 50/12, 50/11, 50/9, 50/8, 50/6, 50/5, 50/2, 38, 82/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6722.1.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17.05.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laśmiady, gmina Stare Juchy oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tej zmiany planu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.2.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.05.2022r.   w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa linii napowietrznej i kablowej SN15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowym”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0009 Królowa Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 118, 115, 113, 122, 129.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.59.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu o nr ewid. 514/15.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.58.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu o nr ewid. 514/14.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.41.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku  świetlicy wiejskiej. Lokalizacja obręb Skomack Wielki, działka o nr ewid.: 334/32.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.7.2021 z dnia 04.05.2022r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1857 N na odc. Piaski-Straduny” do dnia 08.07.2022r.
 • ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2021 z dnia 05.05.2022 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 55 MW” planowanego na działkach nr 108/4,108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO: SKO.60.84.2020 z dnia 20.04.2022 o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w dniu 20 kwietnia 2022r. decyzji o nr SKO.60.84.2020 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2020 r. nr SKO.60.76.2019 utrzymującej w całości w mocy decyzję z dnia 18 czerwca 2019 r. nr OŚ.6220.2.2018 wydana przez Wójta Gminy Stare Juchy o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia określonego jako „Dostosowanie istniejącej instalacji do chowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare juchy do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych wynoszącej 1200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15 obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.1.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), której przedmiotem jest budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej i linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV  ze złączami kablowymi. Lokalizacja obręb Dobra Wola, działka o nr ewid.: 89/14
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.2021 z dnia 19.04.2022r. o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 19.04.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działce nr 114 Gorłówko, gmina Stare Juchy
 • DECYZJA  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.2021 z dnia 19.04.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działce nr 114 Gorłówko, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.622.1.7.2021 z dnia 04.04.2022r. o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania  w dniu 04.04.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N na odc. Piaski- Straduny”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.2.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04.04.2022r.   w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi. Lokalizacja inwestycji gm. Stare juchy, obręb Królowa Wola, działka  gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 118, 115, 113, 122, 129.
 • OBWIESZCZENIE OŚ.6220.4.2021 z dnia 01.04.2022r. o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania w dniu 01.04.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW, planowanego na działkach: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy.
 • Ogłoszenie o wywieszeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nr 1/2022 z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Wójt Gminy Stare Juchy informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 ze zm.), że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 01.04.2022r. do dnia 01.05.2022r. protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomość położoną na terenie gminy Stare Juchy, podlegającą komunalizacji na wniosek Gminy Stare Juchy. Protokół inwentaryzacyjny z dn. 01.04.2022r.  sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Stare Juchy w drodze komunalizacji nieruchomości tj. dz. nr 75/1, obręb Olszewo, stanowiącej mienie Skarbu Państwa. – PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY NR 1/2022

 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.41.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.03.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku  świetlicy wiejskiej.  Lokalizacja: obręb Skomack Wielki, działka o nr ewid.: 334/32
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.18.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18.03.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Grabnik, działka o nr ewid.: 60/22
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.16.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16.03.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  dwóch budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/4
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.1.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.03.2022r.   w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi. Lokalizacja inwestycji gm. Stare juchy, obręb Dobra Wola, dz. ewid. 89/14
 • OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE OŚ.6220.4.2021 z dnia 07.03.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca na działce nr 114 obręb Gorłówko, gmina Stare Juchy, powiat Ełcki, województwo warmińsko-mazurskie
 • OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie nr SKO.60.84.2020 z dnia 25 lutego 2022r. dotyczy postępowania OŚ.6220.2.2018 Wójta Gminy Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01.03.2022r. o przekazaniu akt sprawy dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW na działkach nr 295, 297/1, 432, 434, 436, 437, 438, 440 obręb Grabnik, gmina Stare Juchy wraz z odwołaniem strony postępowania od decyzji OŚR.6220.3.2021 z dnia 08.02.2022r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.18.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14.02.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego  jednorodzinnego.  Lokalizacja: obręb Grabnik, działka o nr ewid.: 60/22
 • OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE OŚR.6220.4.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.02.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewidencyjnym 114, obręb Gorłówko, Gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.16.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10.02.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  dwóch budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/4
 • OBWIESZCZENIE OŚR.6220.3.2021 z dnia 08.02.2022r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 60 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą” planowanego działkach nr 295, 297/1, 432, 434, 436, 437, 438, 440 – obręb Grabnik, Gmina Stare Juchy – DECYZJA OŚR.6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.02.2022r.
 • OBWIESZCZENIE  BUD.6730.124.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24.01.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/5

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-07-15 12:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2024-06-18 11:38:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki