☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia, zawiadomienia

OBWIESZCZENIA,  ZAWIADOMIENIA

Gmina Stare Juchy

 

2023r.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.1.2023 o wydanej decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa publicznego obiektu rekreacyjno-sportowego typu skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.1.2022 z dnia 20.03.2023r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Orzechowo o mocy do 10 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na części działki o nr: 249/1,obręb 0014 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii.” DECYZJA znak: OŚR.6220.4.1.2022 z dnia 20.03.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE BUD.6733.114.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10.03.2023r. w  sprawie zawiadomienia stron o zebraniu materiału dowodowego i sporządzeniu projektu decyzji , dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45 MW. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Liski, działka gruntu stanowiące działki o nr ewid. 119/3, 118,117/2, 123/3, 70, 69/1, 123/1, 122, 121, 120, 116/3, 116/5, 62/3, 61/5.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.3.2023 z dnia 08.03.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.2.2023 z dnia 08.03.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.9.2022 z dnia 08.03.2023 r. o zawiadomieniu stron postępowania administracyjnego o wydanym w dniu 08.03.2023 r. postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczalnej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowana do realizacji na działkach o nr ewid. 337/46, 337/47, 352, 348/1, obręb Skomack Wielki, Gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.1.2023 z dnia 27.02.2023r. o zawiadomieniu stron postępowania administracyjnego o sporządzeniu projektu decyzji w  prawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie publicznego obiektu rekreacyjno-sportowego typu skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE BUD.6733.114.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27.02.2023r. w  sprawie że zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalania warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45 MW. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Liski, działka gruntu stanowiące działki o nr ewid. 119/3, 118,117/2, 123/3, 70, 69/1, 123/1, 122, 121, 120, 116/3, 116/5, 62/3, 61/5
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.7.2022 z dnia 20.02.2023 r. o zawiadomieniu stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy – Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.1.2023 z dnia 17.02.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie publicznego obiektu rekreacyjno-sportowego typu skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.8.2022 z dnia 15.02.2023 r. o wydaniu bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279, 280 w obrębie Grabnik, gmina Stare Juchy”. DECYZJA znak: PP.6220.8.2022 z dnia 15.02.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279, 280 w obrębie Grabnik, gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.1.2022 z dnia 14.02.2023 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Orzechowo o mocy do 10 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na części działki o nr: 249/1 obręb 0014 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii.”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.2.2022 z dnia 09.02.2023 r. o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Królowa Wola  gm. Stare Juchy pow. ełcki woj. warmińsko-mazurskie” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 46/1, obręb Królowa Wola, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.1.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09.02.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na  budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej nN-0,4kV. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 171/2, 207, 208.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.10.2022 z dnia 07.02.2023r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 54, 55/4, 55/5, 56, 58, 59 w obrębie Gorłówko, gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.8.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02.02.2023r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym), której przedmiotem jest budowa sieci elektroenergetycznej SN/nn 15/0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na dz. 86/21, 86/22, 86/20, 86/31.  Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0014 Orzechowo, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 86/4, 139, 32
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.8.2022 z dnia 20.01.2023 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279, 280 w obrębie Grabnik, gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.10.2022 z dnia 16.01.2023 r. o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 54, 55/4, 55/5, 56, 58, 59 w obrębie Gorłówko, gmina Stare Juchy”.
 • ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.5.1.2022 z dnia 12.01.2023 r. o wydanej, bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 114, położonej w obrębie Gorłówko”. DECYZJA znak: OŚR.6220.5.1.2022 z dnia 12.01.2023 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 114, położonej w obrębie Gorłówko”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.2.2022 z dnia 09.01.2023 r. o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Królowa Wola gm. Stare Juchy pow. ełcki woj. warmińsko-mazurskie” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 46/1, obręb Królowa Wola, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.7.2022 z dnia 04.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy – Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.8.2022 z dnia 03.01.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ostrów.”. DECYZJA znak:PP.6730.8.2022 z dnia 03.01.2023 r.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.109.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03.01.2023r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa ulicy Wczasowej i odcinka ulicy Polnej w Starych Juchach” Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca działkę o nr ewid. 377 i część działek o nr ewid. 376, 406/1.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.108.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03.01.2023r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Płowce.” Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Płowce, działki gruntu obejmujące część działek o nr ewid. 57 i 56/2 
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.8.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02.01.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn 15/0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na dz. 86/21, 86/22, 86/20, 86/31 Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Orzechowo, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 86/4,139, 32

 

2022r.

 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.7.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.12.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym), polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej  nn 0,4 kV ze złączami kablowymi. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 89/14, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6220.9.2022 z dnia 19.12.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczalnej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowana do realizacji na działkach o nr ewid. 337/46, 337/47, 352, 348/1, obręb Skomack Wielki, Gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE PP.6733.1.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14.12.2022r.   w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: przebudowa drogi gminnej publicznej nr 176020N na odcinku Skomack Wielki – Ostrów. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Skomack Wielki, działka gruntu obejmująca działkę o nr ewid. 353 i część działek o nr ewid. 343, 344, 354. DECYZJA PP.6733.1.202 z dnia 14.12.2022r. o ustalenia lokalizacji celu publicznego
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.109.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.12.2022r. w sprawie zawiadomienia stron o zabraniu materiału dowodowego inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Wczasowej i odcinka ulicy Polnej w Starych Juchach.  Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca działkę o nr ewid. 377 i  część działek o nr ewid. 376, 406/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.108.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.12.2022r. w sprawie zawiadomienia stron o zabraniu materiału dowodowego inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Płowce. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Płowce, część działek gruntu o nr ewid. 57,  56/2.
 • OBWIESZCZENIE PP.6730.8.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.12.2022r. w sprawie zawiadomienia stron o zabraniu materiału dowodowego inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Płowce. Lokalizacja  inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Płowce, działki gruntu obejmujące część działek o nr ewid. 57 i 56/2
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.104.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.12.2022r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/12.
 • OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6722.1.2022 z dnia 08.12.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laśmiady, gmina Stare Juchy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • PROJEKT zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laśmiady, gmina Stare Juchy.
 • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laśmiady, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.23.2022 z dnia 05.12.2022 r. o wydanej, bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GGO.6220.1.23.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego”. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GGO.6220.1.23.2022 z dnia 05.12.2022 r.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01.12.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279, 280 w obrębie Grabnik, gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30.11.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Królowa Wola gm. Stare Juchy pow. ełcki woj. warmińsko-mazurskie” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 46/1, obręb Królowa Wola, gmina Stare Juchy
 • ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29.11.2022r. znak: OŚR.6220.5.1.2022 o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ” planowanego na działce nr 114 – obręb Gorłówko, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko–mazurskie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.114.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24.11.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45MW. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Liski, działka gruntu o nr ewid. 119/3, 118,117/2, 123/3, 70, 69/1, 123/1, 122, 121, 120, 116/3, 116/5, 62/3, 61/5.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.7.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23.11.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej  nn 0,4 kV ze złączami kablowymi. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid. 89/14, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.23.2022 z dnia 04.11.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.1.2022 z dnia 26.10.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Orzechowo o mocy do 10 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na części działki o nr: 249/1 obręb 0014 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii.”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.109.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.10.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Wczasowej i odcinka ulicy Polnej w Starych Juchach  Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca działkę o nr ewid. 377 i  część działek o nr ewid. 376, 406/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.108.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.10.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Płowce. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Płowce, część działek gruntu o nr ewid. 57, 56/2.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.23.2022 z dnia 19.10.2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego, do dnia 25.11.2022 r.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6733.1.2022 z dnia 24.10.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oznaczeniu lokalnym polegającej na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N na odcinku Skomack Wielki – Ostrów.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: PP.6730.8.2022 z dnia 24.10.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na  „Przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ostrów.”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.5.1.2022 z dnia 18.10.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 114, położonej w obrębie Gorłówko, gmina Stare Juchy.
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy o wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko w dniu 10.10.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: OŚ.6220.4.2021) dla przedsięwzięcia w zmienionym wariancie, polegającego na „montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45 MW”, planowanego do realizacji na działkach: o numerach ewidencyjnych: 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 123/3, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy. DECYZJA Wójta Gminy Stare Juchy o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: OŚ.6220.4.2021) dla przedsięwzięcia w zmienionym wariancie, polegającego na „montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45 MW”, planowanego do realizacji na działkach: o numerach ewidencyjnych: 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 123/3, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 30.09.2022 r. o wydaniu w dniu 29 września 2022 r. decyzji nr SKO.60.18.2022 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 8 lutego 2022 r. znak: OŚR.6220.3.2021 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną na działkach nr 295, 297/1, 432, 434, 436, 437, 438, 440 w obrębie Grabnik, gmina Stare Juchy.
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.2.1.2022 z dnia 05.10.2022 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki- Ostrów” – DECYZJA Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.2.1.2022 z dnia 05.10.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki- Ostrów”.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.104. 2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26.09.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/12
 • ZAWIADOMIENIE Wody Polskie znak: BI.ZUZ.3.4210.177.2022.AJ z dnia 16.09.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z jeziora Rogale Wielkie działka nr geod. 8/2 obręb rogale w celu nawadniania trwałych użytków zielonych w obrębie działki o nr geod. 407/3 obręb Grabnik, gmina Stare Juchy, powiat ełcki.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.23.2022 z dnia 20.09.2022r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.5.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21.09.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Szczecinowo, część działki gruntu o nr ewid. 137.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 16.09.2022r. o wydanej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714 N do miejscowości Olszewo”  - DECYZJA Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 16.09.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi Gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714 N do miejscowości Olszewo”
 • ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.2.1.2021 z dnia 29.08.2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki - Ostrów, planowanego na działkach nr 341, 344, 353, 354, 356/1, 337/45, 364, 337/23, obręb Skomack Wielki, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie”
 • ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2021 z dnia 30.08.2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 obręb Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE  GGO.6220.1.23.2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 23.08.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego”, Lokalizacja inwestycji: gmina Ełk, obręb Sajzy, działka gruntu o nr ewid. 38/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.5.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.08.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej  na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN, Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Szczecinowo, działka gruntu o nr ewid. 137
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.87.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.08.2022r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/16
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.80.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.08.2022r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/17
 • ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 08.08.2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo zlokalizowane na działach nr 75/1, 76/1, 53/24, 53/9, 53/8, 237, 78, 50, 24/2, 24/1, 72, 79, 65, 190/1, 71, 13/5, 70, 13/2, 212, 23, 22/3, 22/2, 22/1, 20/1, 84, 19/1, 17/1, 193, 84 – obręb Olszewo gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.4.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.07.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN i sieci kablowej nN”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, działka gruntu obejmująca odpowiednio działki albo część działek ewidencyjnych: - obręb 0022 Szczecinowo, dz. nr ewid.: 167/5, 167/6, 167/2, 181/5, 181/8, 181/7, 163/1, 168, 181/2, 170/4, 181/4, 170/8, 170/7, 183, 171/1, 171/2, 182, 172, 200, 173, 174, 202, 203, 206/1, 244/1, 176/2, 175, 244/2, 176/1, 243, 137, 136, 179; - obręb 0020 Stare Juchy, dz. nr ewid.: 636/1, 2/1, 15/3, 636/2, 636/10, 1/3, 636/11, 636/12, 636/13, 636/14, 636/15, 2/4, 636/4, 1/4, 20; - obręb 0014 Orzechowo, dz. nr ewid.: 289/12, 291/2, 289/11, 291/1
 • OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2022 z dnia 28.07.2022r. o udziale społeczeństwa w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach  o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.76.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.07.2022r. o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji w Gminie Stare Juchy, w obrębie Liski, na części działki o nr ewid. 1/53
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.75.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.07.2022r. o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji w Gminie Stare Juchy, w obrębie Liski, na części działki o nr ewid. 1/54
 • OBWIESZCZENIE: BUD.6730.87.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/16

 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.76.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Liski, działka o nr ewid.: 1/53
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.75.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Lokalizacja: obręb Liski, działka o nr ewid.: 1/54
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.80.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/17.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.3.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07.07.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.:  25/2, 82/1, 38, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 72/8.
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2022 z dnia 04.07.2022r. o braku możliwości zakończenia postępowania oraz przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 05.08.2022 dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach  o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.7.2021 z dnia 27.06.2022r. o wydanej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski- Straduny”
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 23.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo zlokalizowane na działach nr 75/1, 76/1, 53/24, 53/9, 53/8, 237, 78, 50, 24/2, 24/1, 72, 79, 65, 190/1, 71, 13/5, 70, 13/2, 212, 23, 22/3, 22/2, 22/1, 20/1, 84, 19/1, 17/1, 193, 84 – obręb Olszewo gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.4.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23.06.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej  na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN i sieci kablowej nN. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, działka gruntu obejmująca odpowiednio działki albo część działek ewidencyjnych: - obręb 0022 Szczecinowo, dz. nr ewid.: 167/5, 167/6, 167/2, 181/5, 181/8, 181/7, 163/1, 168, 181/2, 170/4, 181/4, 170/8, 170/7, 183, 171/1, 171/2, 182, 172, 200, 173, 174, 202, 203, 206/1, 244/1, 176/2, 175, 244/2, 176/1, 243, 137, 136, 179,  - obręb 0020 Stare Juchy, dz. nr ewid.: 636/1, 2/1, 15/3, 636/2, 636/10, 1/3, 636/11, 636/12, 636/13, 636/14, 636/15, 2/4, 636/4, 1/4, 20, - obręb 0014 Orzechowo, dz. nr ewid.: 289/12, 291/2, 289/11, 291/1.
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.2.1.2022 z dnia 14.06.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki - Ostrów zlokalizowane na działach nr 341, 344, 353, 354, 356/1, 337/45, 364, 337/23 – obręb Skomack Wielki gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko–mazurskie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.59.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13.06.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/15
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.58.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13.06.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/14
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2021 z dnia 08.06.2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.7.2021 z dnia 25.05.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1857 N na odc. Piaski-Straduny”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.3.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26.05.2022r.   w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej  nN 0,4 kV. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Dobra Wola, dz. ewid. 72/8, 50/10, 50/7, 25/2, 50/14, 50/13, 50/12, 50/11, 50/9, 50/8, 50/6, 50/5, 50/2, 38, 82/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6722.1.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17.05.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laśmiady, gmina Stare Juchy oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tej zmiany planu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.2.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.05.2022r.   w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa linii napowietrznej i kablowej SN15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowym”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0009 Królowa Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 118, 115, 113, 122, 129.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.59.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu o nr ewid. 514/15.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.58.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu o nr ewid. 514/14.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.41.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku  świetlicy wiejskiej. Lokalizacja obręb Skomack Wielki, działka o nr ewid.: 334/32.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.7.2021 z dnia 04.05.2022r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1857 N na odc. Piaski-Straduny” do dnia 08.07.2022r.
 • ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2021 z dnia 05.05.2022 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 55 MW” planowanego na działkach nr 108/4,108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO: SKO.60.84.2020 z dnia 20.04.2022 o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w dniu 20 kwietnia 2022r. decyzji o nr SKO.60.84.2020 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2020 r. nr SKO.60.76.2019 utrzymującej w całości w mocy decyzję z dnia 18 czerwca 2019 r. nr OŚ.6220.2.2018 wydana przez Wójta Gminy Stare Juchy o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia określonego jako „Dostosowanie istniejącej instalacji do chowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare juchy do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych wynoszącej 1200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15 obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.1.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), której przedmiotem jest budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej i linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV  ze złączami kablowymi. Lokalizacja obręb Dobra Wola, działka o nr ewid.: 89/14
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.2021 z dnia 19.04.2022r. o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 19.04.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działce nr 114 Gorłówko, gmina Stare Juchy
 • DECYZJA  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.2021 z dnia 19.04.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działce nr 114 Gorłówko, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.622.1.7.2021 z dnia 04.04.2022r. o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania  w dniu 04.04.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N na odc. Piaski- Straduny”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.2.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04.04.2022r.   w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi. Lokalizacja inwestycji gm. Stare juchy, obręb Królowa Wola, działka  gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 118, 115, 113, 122, 129.
 • OBWIESZCZENIE OŚ.6220.4.2021 z dnia 01.04.2022r. o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania w dniu 01.04.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW, planowanego na działkach: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy.
 • Ogłoszenie o wywieszeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nr 1/2022 z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Wójt Gminy Stare Juchy informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 ze zm.), że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 01.04.2022r. do dnia 01.05.2022r. protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomość położoną na terenie gminy Stare Juchy, podlegającą komunalizacji na wniosek Gminy Stare Juchy. Protokół inwentaryzacyjny z dn. 01.04.2022r.  sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Stare Juchy w drodze komunalizacji nieruchomości tj. dz. nr 75/1, obręb Olszewo, stanowiącej mienie Skarbu Państwa. – PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY NR 1/2022

 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.41.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.03.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku  świetlicy wiejskiej.  Lokalizacja: obręb Skomack Wielki, działka o nr ewid.: 334/32
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.18.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18.03.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Grabnik, działka o nr ewid.: 60/22
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.16.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16.03.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  dwóch budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/4
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.1.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.03.2022r.   w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi. Lokalizacja inwestycji gm. Stare juchy, obręb Dobra Wola, dz. ewid. 89/14
 • OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE OŚ.6220.4.2021 z dnia 07.03.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca na działce nr 114 obręb Gorłówko, gmina Stare Juchy, powiat Ełcki, województwo warmińsko-mazurskie
 • OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie nr SKO.60.84.2020 z dnia 25 lutego 2022r. dotyczy postępowania OŚ.6220.2.2018 Wójta Gminy Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01.03.2022r. o przekazaniu akt sprawy dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW na działkach nr 295, 297/1, 432, 434, 436, 437, 438, 440 obręb Grabnik, gmina Stare Juchy wraz z odwołaniem strony postępowania od decyzji OŚR.6220.3.2021 z dnia 08.02.2022r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.18.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14.02.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego  jednorodzinnego.  Lokalizacja: obręb Grabnik, działka o nr ewid.: 60/22
 • OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE OŚR.6220.4.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.02.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewidencyjnym 114, obręb Gorłówko, Gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.16.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10.02.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  dwóch budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/4
 • OBWIESZCZENIE OŚR.6220.3.2021 z dnia 08.02.2022r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 60 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą” planowanego działkach nr 295, 297/1, 432, 434, 436, 437, 438, 440 – obręb Grabnik, Gmina Stare Juchy – DECYZJA OŚR.6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.02.2022r.
 • OBWIESZCZENIE  BUD.6730.124.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24.01.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/5

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-07-15 12:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2023-03-21 11:52:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 177377