Mienie Komunalne/majątek gminy

 

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Stare Juchy
 

 

 

  

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane za 2017 rok. Majątek własny Gminy stanowią grunty, budynki, środki transportu, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

Gmina Stare Juchy na dzień 31 grudnia 2017 roku  posiada 377,7923 ha gruntów, które wraz ze składnikami /drzewostanem, budynkami/ stanowią mienie komunalne.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

Grunty mienia komunalnego ogółem            – 377,7923 ha w tym należy wyodrębnić następujące powierzchnie:

  1. wieczyste użytkowanie                                       -     9,22     ha

  2. drogi                                                                    - 275,45    ha 

  3. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                    -     2,59     ha

  4. użytki kopalne                                                     -     7,86     ha

  5. działki budowlane                                               -     4,93     ha

  6. tereny przeznaczone na

      cele sportowe                                                      -     3,99     ha

  7. plaże gminne                                                       -     4,61     ha

  8. cmentarze                                                            -     7,56     ha

  9. tereny wykorzystywane na potrzeby OSP          -     1,82     ha

 10. szkoła i przedszkole                                           -     1,01     ha

 11. Biblioteka Centrum Informacji i Kultury,

  świetlice                                                                   -     0,66     ha

 12. zamknięte składowisko odpadów

- zrekultywowane                                                     -     2,82     ha

 13. nieużytki                                                             -     7,36     ha

 14. pozostałe grunty                                                 -   47,91     ha     

Na gruntach stanowiących własność i współwłasność gminy znajduje się 60 budynków - w tym 14 budynków stanowią wspólnoty mieszkaniowe. W sześciu budynkach wspólnot mieszkaniowych został powołany Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, który samodzielnie administruje tymi budynkami.

Gmina Stare Juchy posiada 18 lokali mieszkalnych w tym 7 lokali socjalnych i 1 lokal służbowy. Ponadto Gmina posiada lokale użytkowe, których jest właścicielem.

W użyteczności publicznej znajduje się:

      -    Urząd Gminy,

-     Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy,                                            

-     świetlica w miejscowości Grabnik

-   sześć świetlic wiejskich w miejscowościach: Szczecinowo, Gorłówko, Stare Krzywe, Skomack Wielki, Czerwonka, Orzechowo – przekazane w użyczenie Bibliotece - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Większość budynków znajduje się w użytkowaniu osób fizycznych, które to użytkują te budynki na podstawie umów najmu. 

Ponadto w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach znajduje się działka nr 434 o powierzchni 0,7672 ha, obręb Stare Juchy wraz z budynkami służącymi celom statutowym szkoły.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajdowało się 14 działek będących własnością Gminy Stare Juchy.

Ponadto Gmina Stare Juchy jest użytkownikiem wieczystym 9 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Część gruntów gminnych została oddana w dzierżawę lub najem na zasadach umów krótkoterminowych lub wieloletnich. Z tego tytułu użytkownicy wnoszą opłaty, które stanowią dochód Gminy.

W 2017 roku sprzedano 6 działek i 1 udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 1,1176 ha Rozchód gruntów gminy dotyczy głównie sprzedaży nieruchomości  na rzecz osób fizycznych.

Ponadto Gmina w trybie zamiany zbyła 2 działki o łącznej pow. 0,1155 ha, a w zamian nabyła 2 działki o łącznej pow. 0,1747 ha. 

W efekcie sprzedaży, nabywania i zbywania nieruchomości oraz nanoszenia zmian w działkach w 2017 roku powierzchnia gruntów mienia komunalnego zmieniła się w stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych rzeczoznawca majątkowy każdorazowo szacuje nieruchomości według stawek obowiązujących w danym okresie uwzględniając faktyczny stan techniczny oraz ceny wolnorynkowe nieruchomości.

Gmina Stare Juchy w 2017 roku uzyskała dochód z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w łącznej wysokości 195 661,37 zł, co przedstawia tabela nr 1.

 

Tabela nr 1. Zrealizowane dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2017 roku.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota wykonania w zł

 

1

Sprzedaż nieruchomości

125 608,00

2

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

31 553,68

 

3

Opłaty z tytułu użytkowania lokali  mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych oraz dzierżawy i najmu gruntu

38 499,69

 

RAZEM

195 661,37

 

 

Na terenie gminy znajdują się 4 hydrofornie i jest do nich podłączonych 21 miejscowości z terenu gminy Stare  Juchy i 2 miejscowości z terenu Gminy Świętajno. Długość sieci wodociągowej wynosi 90,02 km. W zasób majątku gminy wchodzi gminna oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna  obejmująca wieś Stare Juchy, Liski i Jeziorowskie  o łącznej długości sieci 14,32 km.

Majątek gminy stanowią również przystanki autobusowe (17 przystanków PKS) na ogólną wartość inwentarzową 193 108,93 zł oraz cztery remizy strażackie, w kilku miejscowościach boiska sportowe i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ze środków transportowych  posiadamy 6 wozów bojowych ochotniczej straży pożarnej, 1 autobus, który dowozi dzieci do Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach,  dwa ciągniki, wóz asenizacyjny i samochód z wyposażeniem wu-ko marki OPEL. Wartość inwentarzowa ww. środków transportu wynosi 1.041.466,06 zł.

            Gmina Stare Juchy posiada również 1 autobus przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie gminy Stare Juchy – wartość inwentarzowa 306.316,79 zł

Ponadto w 2017 roku:

- przebudowano drogę gminną w miejscowości Czerwonka na odcinku 0,671 km – wartość inwentarzowa 195 896,51 zł;

- przebudowano drogę gminną w miejscowości Jeziorowskie na odcinku 1,064 km -  wartość inwentarzowa 387 774,76 zł;

- dokonano powierzchniowego utwardzenia ul. Kwiatowej – 100 m2 w miejscowości Stare Juchy oraz drogi gminnej w miejscowości Grabnik Osada – 450 m2 – wartość inwentarzowa 79 054,36 zł;

- przejęto przez Gminę działkę nr 71/3 o pow. 0,1025 ha, obręb Nowe Krzywe z przeznaczeniem pod drogę - na podstawie umowy zamiany – wartość inwentarzowa 20 820,00 zł;

- przejęto przez Gminę działkę nr 6/2 o pow. 0,0722 ha, obręb Gorłówko z przeznaczeniem pod drogę - na podstawie umowy zamiany – wartość inwentarzowa 1 975,00 zł.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Sadowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-07-24 09:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2018-08-01 13:33:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki