Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

 
  • Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.
  • Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz zasady zagospodarowania przestrzennego gminy.
  • W planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy terenu, uwzględniając zapisy studium oraz odrębne przepisy. Uchwalenie studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu ich zgodności z ustaleniami studium należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
  • Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY STARE JUCHY

 

 

  • Uchwała Nr XXV/84/00  z dnia 30 października 2000r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Juchy. – Załącznik Nr 1 i Nr 2 do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 1 (parter).

             - UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE  OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ STUDIUM - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARE JUCHY NA TERENIE POŁOŻONYM W OBRĘBIĘ CZERWONKA

  • Uchwała Nr V/24/03 z dnia 14 marca 2003r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Juchy
  • Uchwała Nr XLI/249/2010 z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Juchy dla terenu położonego w obrębie Szczecinowo i Gorło
  • Uchwała Nr XXXIII.223.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Juchy dla terenu położonego w obrębie Czerwonka

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY STARE JUCHY

 


  PROJEKTY

- MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY STARE JUCHY  

 

 

2023r.

UCHWAŁA NR XLIV.280.2023 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laśmiady, gmina Stare Juchy.-    rysunek, legenda

 

Wytworzył:
Agnieszka Sadowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-07-15 11:07:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2023-02-28 12:30:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki