Konsultacje - sprzedaż napojów alkoholowych

Konsultacje  - sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018 r. nałożyła na rady gmin obowiązek podjęcia uchwał  w sprawie:
1. Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy:
- odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów ( do 4,5%  zawartości alkoholu oraz na

  piwo,  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18%)
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2. Zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Przed podjęciem ww. uchwał Rada Gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy – sołectwa, gdzie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. W najbliższym czasie  w sołectwach Gminy Stare Juchy na zebraniach wiejskich będą opiniowane projekty niżej przedstawionych uchwał.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi  projektami uchwał i wyrażenie swojej opinii podczas głosowania na zebraniu sołeckim w swojej miejscowości.

W związku z planowanymi zmianami nadmienić należy, że dotychczasowe uchwały Rady Gminy zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie obowiązujących przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej  ustawy tj. 9 września  2018 r.

Treść przygotowanych uchwał w załącznikach poniżej.

Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z harmonogramem zebrań wiejskich poniżej.

 

Pliki do pobrania:

1. Limit zezwoleń - projekt uchwały.

2. Usytuowanie miejsc sprzedaży - projekt uchwały.

3. Zarządzenie Wójta wraz z harmonogramem zebrań wiejskich.

Wytworzył:
Zofia Łebska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2018-07-06 14:17:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2018-07-12 10:40:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki