Ochorna Danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Fijałkowska, z którą można się kontaktować na adres Urzędu lub email: iod@stare-juchy.pl

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA

  1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu załatwienia Państwa sprawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych jest obowiązkowe, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
  2. Państwa dane osobowe są również przetwarzane w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, na podstawie przepisów, na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO. Podanie danych w tym przypadku jest obowiązkowe.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z zawieraniem i realizacją umów o charakterze cywilnoprawnym (dostawy lub usługi) w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO. Zawarcie umowy jest dobrowolne, jednak podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
  4. W przypadku, gdy podają nam Państwo więcej informacji (we wnioskach, formularzach itp.) niż wynika to z przepisów prawa, Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  1. Dane przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, stosownie do przyznanej kategorii archiwalnej.
  2. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do czasu rozliczenia umowy, z zachowaniem  okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  3. Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe będą ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z przysługujących praw prosimy kontaktować się na adres Urzędu Gminy Stare Juchy lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 


KLAUZULE INFORMACYJNE Z ZAKRESU SPRAW OBYWATELSKICH:

  1. KALUZLA Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI - pobierz
  2. KLAUZULA Z ZAKRESU DOWODÓW OSOBISTYCH - pobierz
  3. KLAUZULA Z ZAKRESU USC - pobierz
Wytworzył:
(2018-05-22)
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2018-05-22 15:19:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2024-01-05 13:24:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki