Podstawowe informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Podstawowe informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

 

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Ponownym wykorzystaniem jest wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.
 

Wniosek można przesłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres: ug@stare-juchy.pl
  2. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) 
  3. pocztą na adres:     Urząd Gminy Stare Juchy

                                             ul. Plac 500-lecia 4

                                            19-330 Stare JuchyWniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego Dz. U. z 2016r. poz. 352):

  1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  2. wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  3. ze względu na prywatność osoby fizycznej,
  4.  tajemnicę przedsiębiorcy
Wytworzył:
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2016-10-27 12:33:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2016-10-27 12:36:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki