ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

ZESPÓŁ  INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego w Starych Juchach koordynuje Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Barbara Bujnowska – tel. 87 619 94 31.

Obsługę administracyjno – biurową Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach mieszczący się przy ul. Ełckiej 17, 19-330 Stare Juchy , tel. 87 619 94 31.

L.p.

Nazwa instytucji/

organizacji

Adres instytucji/

organizacji

Telefon

e-mail

 

Forma pomocy

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Ełcka 17,

19-330 Stare Juchy

87 619 94 31

 

gops.sj@interia.pl

Pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

2.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy

87 619 90 53

 

Możliwość złożenia wniosku o skierowanie osoby stosującej przemoc na leczenie odwykowe oraz uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez nią alkoholu, socjoterapia.

3.

Urząd Gminy Stare Juchy

Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy

87 619 90 53

 

Pomoc prawna

4.

Komenda Powiatowa Policji

Chopina 10,

 19-300 Ełk

87 621 82 00

87 621 82 12

 

dyżurny@elk.ol.policja.

gov.pl

Możliwość złożenia zawiadomienia  o przestępstwie i uzyskania podstawowej informacji prawnej.

5.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Piłsudskiego 5,

19-300 Ełk

87 621 15 50

 

pcpr@powiat.elk.pl

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne.

Warsztaty korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc.

6.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Lipowa 1,

19-300 Nowa Wieś Ełcka

87 619 74 85

 

Udzielenie i zapewnienie bezpiecznego schronienia.

7.

Niepubliczny  Zakład Opieki  Zdrowotnej

 Ełcka 14,

 19-330 Stare Juchy

87 619 93 33

 

Uzyskanie  zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach, pomoc lekarska, uzyskanie informacji nt. adresów specjalistycznych poradni lekarskich.

8.

Sąd Rejonowy

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 Małeckich 4,

 19-300 Ełk

87 629 03 40

 

rodzinny@elk.sr.gov.pl

Możliwość złożenia pozwu w sprawach rodzinnych lub wniosku  dotyczącego spraw opiekuńczych dzieci.

9.

Caritas Diecezji Ełckiej

Ks.prał.Mariana Szczęsnego 1,

 19-300 Ełk

87 441 70 00

 

elk@caritas.pl

Pomoc w przezwyciężaniu problemów związanych z przemocą fizyczną i psychiczną, ochrona i wsparcie, poradnictwo, terapia.

 

 

Poza tym można uzyskać pomoc telefonicznie:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 12 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00–22.00, w niedziele i święta w godzinach  8.00–16.00),  tel. 22 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00–21.00), poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Wytworzył:
Barbara Bujnowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2014-06-11 14:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2019-11-14 10:41:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki