Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

 oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Stare Juchy

 w drodze bezprzetargowejDotyczy:
1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport).
2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
3. Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
4. Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne.
5. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Wymagane dokumenty:
Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek, wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty:
1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj. koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego i dokumentacji geodezyjnej oraz koszty notarialne).

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy – pokój nr 3 (I piętro)

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości zgodę na taką formę przekazania nieruchomości w formie opinii właściwych Komisji Rady Gminy Stare Juchy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
4. Łączny termin postępowania wynosi ok.6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Stare Juchy – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - pokój nr 1 (parter) tel. 087/ 619 90 53 wew. 26

Podstawa prawna:

Dział II: rozdział 1, rozdział 3 art.32 i art.34 oraz rozdział 4 art.37 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm.)