☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Stare Juchy

Poniedziałek 12.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIA,  ZAWIADOMIENIA

Gmina Stare Juchy

 

2021r.

 • INFORMACJA Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: OŚ-PŚ.7222.29.2018 z dnia 29 marca 2021 r. o wydaniu decyzji z dnia 26 marca 2021 r., znak: OŚ-PŚ.7222.29.2018 udzielającej spółce Ferma Sikory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: Al. Legionów 135 A, 18-400 Łomża, NIP: 7182136989, numer REGON 200696930, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 działkach o numerach ewidencyjnych 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nn.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN.

 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: WIN-II.7840.2.39.2020 z dnia 18.03.2021r. o wydaniu decyzji nr EŁ/009/21 z dnia 18.03.2021r. na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika, o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze, Etap A1: Ełk (bez stacji) – Wydminy  (ze stacją) wraz z elektryfikacją od km 103+706 do km 133+300, w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją”.
 • OBWIESZCZENIE Starostwa Powiatowego w Ełku znak: B.6740.29.27.2021 z dnia 11.03.2021 r. o sprawie wydania decyzji Nr 121/2021 (znak B.6740.29.27.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Przebudowy drogi gminnej publicznej nr 177011N Woszczele – Małkinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej” zlokalizowanego na działkach w obrębie 0006 Grabnik, gmina Stare Juchy, obręb 0023 Małkinie, gmina Ełk, obręb 0055 Woszczele, gmina Ełk zgodnie z treścią obwieszczenia.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16.03.2021r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.1.2021 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0023 Zawady Ełckie, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 196, 39/31, 262, 49/4.
 • ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku znak: BI.ZUZ.3.4210.5.2021.KB z dnia 17.02.2021r. o sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową pod dnem cieku wodnego „Skomack” (dz. nr geod. 344 obr. Skomack Wielki, gm. Stare Juchy, powiat ełcki).
 • OBWIESZCZENIE Starostwa Powiatowego w Ełku znak: B.6740.29.27.2021 z dnia 15.02.2021 r. o sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowy drogi gminnej publicznej nr 177011N Woszczele – Małkinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej” zlokalizowanego na działkach w obrębie 0006 Grabnik, gmina Stare Juchy, obręb 0023 Małkinie, gmina Ełk, obręb 0055 Woszczele, gmina Ełk zgodnie z treścią obwieszczenia.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-II.7840.2.39.2020 z dnia 29.01.2021 r. o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze, Etap A1: Ełk (bez stacji) - Wydminy (ze stacją) wraz
  z elektryfikacją od km 103,706 do km 133,300, w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.1.2021 z dnia 22.01.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN.
   
 • ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Białymstoku znak: BI.RUZ.4210.39.2020.AT z dnia 13 stycznia 2021r. o wydaniu decyzji udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie do wód i urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego układu kolejowego w ramach zadania pn. „Praca na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek A1 Ełk – Wydminy od km 103+706 do km 133+300”.
 • OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak: SKO.60.84.2020 z dnia 30.12.2020 r. o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie postanowienia o nr SKO.60.84.2020 o zawieszeniu wznowionego postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2020r. nr SKO.60.76.2019 utrzymującą w mocy decyzję z dnia 18 czerwca 2019r. nr OŚ.6220.2.2018 wydaną przez Wójta Gminy Stare Juchy o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia określonego jako „Dostosowanie istniejącej instalacji do chowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych wynoszącej 1200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15 obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.

2020r.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30.12.2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.13.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0004 Gorło, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 50/2, 51/2, 88/1, 88/2, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 138/1, 138/3, 138/4, 138/5, 139, 140, 141/1, 141/3, 141/5, 142/1, 145, 157/1, 157/4, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9, 157/10, 157/11, 158/4, 169, 193/1, 194, 195, 196, 197, 198, 199/1, 199/3, 199/4; - obręb 0023 Zawady Ełckie, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 142/1, 143/1, 143/3, 232.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.15.2020 z dnia 17.12.2020r. o  wszczęciu postępowania z wniosku firmy WMC PV Sp. z o.o., ul. Dowborczyków nr 25 lok. 104, 90 – 019 Łódź, reprezentowanej przez Pana Michała Kamila Witych – członka zarządu, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.10.2020r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr ewid. 71 z obrębu Liski w miejscowości Liski, gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.14.2020 z dnia 16.12.2020 r. o wszczęciu postępowania z wniosku firmy SH 34 Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542 Kraków, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Panią Izabelę Kędroń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 249/1, w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy”.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.8.2020 z dnia 15.12.2020 r. o  wszczęciu postępowania z wniosku Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 27, położonej w obrębie Stare Juchy.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.12.2020 z dnia 27.11.2020r. o zawiadomieniu że w dniu 27.11.2020r. postanowieniem znak: OŚ.6220.12.2020 wznowił postępowanie zakończone decyzją ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.3.2020 z dnia 02.07.2020r. wydaną przez Wójta Gminy Stare Juchy, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gm. Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.15.2020 z dnia 06.11.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Królowa Wola – Woszczele”.
 • OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak: SKO.60.84.2020 z dnia 04.11.2020r. o wydaniu postanowienia nr SKO.60.84.2020 o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją ostateczną SKO w Olsztynie znak: SKO.60.76.2019 z dnia 12.02.2020r.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2020 z dnia 29.10.2020r. o poinformowaniu stron postępowania, że w dniu 29 października 2020 r. po przeanalizowaniu wniosku złożonego przez Inwestora - Gminę Ełk, w której imieniu i na rzecz działa Pełnomocnik – Pan Bogusław Wisowaty reprezentujący firmę Zakład Usługowo – Transportowo - Handlowy z siedzibą w Ełku, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 177011N Małkinie – Woszczele”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.13.2020 z dnia 29.10.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej.
 • OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-I.747.1.3.2020 z dnia 20.10.2020 r. o wydaniu decyzji nr K-4/2020 o  ustaleniu  lokalizacji  linii  kolejowej, dotycząca realizacji   inwestycji   polegającej na wykonaniu robót budowlanych w obszarze  infrastruktury  kolejowej dla inwestycji   pn.: „Prace na  linii  kolejowej nr 38 na odcinku Ełk– Korsze wraz    z elektryfikacją”    – Etap A1, odcinek    2 – stacja    Stare    Juchy” (w km 121.540÷123.835).
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-I.747.1.2.2020 z dnia 21.10.2020 r. o wydaniu decyzji nr K-3/2020 o  ustaleniu  lokalizacji  linii  kolejowej, dotycząca realizacji   inwestycji   polegającej na wykonaniu robót budowlanych w obszarze  infrastruktury  kolejowej dla inwestycji   pn.: „Prace na  linii  kolejowej nr 38 na odcinku Ełk– Korsze wraz   z elektryfikacją”   – Etap A1, odcinek 1 – Szlak Ełk– Stare   Juchy(103.707÷121.540).

 

 

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy BUD.6722.1.2020 z dnia 20.10.2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Stare Juchy, w obrębie Grabnik, obejmującego działkę o nr ewid. 232 oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy BUD.6722.2.2020 z dnia 20.10.2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Stare Juchy, w obrębach Kaltki i Olszewo oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: BI.RUZ.4210.39.2020.AT z dnia 15.10.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz zgłoszenia wodnoprawnego, w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek A1 Ełk – Wydminy od km 103+700 do km 133+300”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.15.2020 z dnia 12.10.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Królowa Wola – Woszczele”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6730.31.2020 z dnia 09.10.2020 r. o zawiadomieniu stron postepowania o podjętych czynnościach w sprawie o ustalenie warunków zabudowy położonego w miejscowości Jeziorowskie, gmina Stare Juchy, działka gruntu wchodząca w skład działki o nr ewid.: 6/2, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.6.2020 z dnia 06.10.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu w dniu 06.10.2020 r. przez Wójta Gminy Stare Juchy postanowienia znak: OŚ.6220.6.2020 pozytywnie opiniujące wydanie przez Wójta Gminy Ełk decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Królowa Wola – Woszczele”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2020 z dnia 05.10.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania o podjętych czynnościach w sprawie, a także o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 177011N Małkinie – Woszczele”
 • OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak: SKO.60.83.2020 z dnia 30.09.2020 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na decyzję Kolegium z dnia 12 lutego 2020 r. Nr SKO.60.76.2019 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Stare Juchy nr OŚ.6220.2.2018 z dnia 18 czerwca 2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk GGO.6220.1.15.2020 z dnia 24.09.2020 o podjętych czynnościach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Królowa Wola – Woszczele”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.5.2020 z dnia 23.09.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Orzechowo, gm. Stare Juchy”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 213, 167/10, 167/1, 141/4, obręb 0014 Orzechowo.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2020 z dnia 17.09.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, planowanej do realizacji w miejscowości Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.15.2020 z dnia 08.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola – Woszczele.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2020 z dnia 01.09.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 177011N Małkinie – Woszczele.”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.5.2020 z dnia 17.08.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Orzechowo, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: WIN-I.747.1.4.2020 z dnia 30.07.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 3 – Szlak Stare Juchy – Wydminy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6150.1.2020 z dnia 04.08.2020 r. o polowaniach zbiorowych na terenie następujących obwodów łowieckich:- nr 125 w obrębie wsi Szczecinowo, Gorłówko oraz nr 162 w obrębie wsi Rogale i Skomack Wielki Osada.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2020 z dnia 03.08.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: WIN-I.747.1.2.2020 z dnia 30.07.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 1 – Szlak Ełk – Stare Juchy.
 • INFORMACJA Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: OŚ-PŚ.7222.29.2018 z dnia 28.07.2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Sikory Juskie, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN_I.747.1.3.2020 z dnia 27.07.2020 r. dot.  wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 2 – stacja Stare Juchy” (w km 121.540 ÷ 123.835).
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.10.2020 z dnia 24.07.2020r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BUD.6733.10.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2020 z dnia 15.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 177011N Małkinie – Woszczele.”
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 03.07.2020r. o zawiadomieniu społeczeństwa o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.3.2019.BG.43 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – dostosowanie do prędkości 160 km/h
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.3.2020 z dnia 02.07.2020r. o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.3.2020 z dnia 15.06.2020r. o zawiadomieniu stron postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.9.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej Sn/nN w miejscowości Orzechowo
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.8.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN-15 kV, kanalizacji kablowej do kabli światłowodowych 2xHDPE40/3,7 układanej w tym samym wykopie co sieć SN, budowie elektroenergetycznej sieci nN, stacji transformatorowych w miejscowości Gorło i Zawady Ełckie
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.7.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN. w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.6.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w miejscowości Liski
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.3.2020 z dnia 07.05.2020r. o zawiadomieniu stron postępowania o podjętych czynnościach w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.9.2020 z dnia 05.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej Sn/nN, w miejscowości Orzechowo, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.8.2020 z dnia 28.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN-15 kV, kanalizacji kablowej do kabli światłowodowych 2xHDPE40/3,7 układanej w tym samym wykopie co sieć SN, budowie elektroenergetycznej sieci nN, stacji transformatorowych.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.4.2020 z dnia 21.04.2020 r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN, planowanej do realizacji w obrębie Gorłówko i Szczecinowo.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.5.2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zmiany wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, planowanej do realizacji w miejscowości Liski.
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30.03.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania oraz społeczeństwa o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.3.2019.BG.43 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – dostosowanie do prędkości 160 km/h.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.7.2020 z dnia 31.03.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w miejscowości Stare Juchy przy ul. Ełckiej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.6.2020 z dnia 31.03.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.5.2020 z dnia 31.03.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w miejscowości Liski
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.3.2020 z dnia 24.03.2020 r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, w obrębie Szczecinowo i Dobra Wola.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.4.2020 z dnia 16.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.18.2020 z dnia 10 lutego 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.18.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.17.2020 z dnia 10 lutego 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.17.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Stare Krzywe, Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.3.2020 z dnia 05 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV., w obrębie Szczecinowo i Dobra Wola
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.15.2019 z dnia 27 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.15.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowych nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.420.3.2019.BG.39 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ponownego zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – dostosowanie do prędkości 160 km/h.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.2.2020 z dnia 24 stycznia 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, w miejscowości Liski, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 stycznia 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN 15-kV, budowie sieci nN oraz stacji transformatorowej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.16.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 7 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.14.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowych nN 0,4 kV, złącz kablowych ZK2 i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w miejscowości Rogale, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 3 stycznia 2020r. o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowych nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej SN/nN, planowanej do realizacji w obrębie Rogale, gmina Stare Juchy

 


2019r.

 

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.18.2019 z dnia 31.12.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.17.2019 z dnia 31.12.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Stare Krzywe, Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.13.2019 z dnia 24 grudnia 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.13.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2019 z dnia 24 grudnia 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.12.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowej nN 0,4kV, złącza kablowego ZK-SN i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.4.2019 z dnia 10 grudnia 2019r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działkach ewidencyjnych 432, 437, obręb Grabnik, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.16.2019 z dnia 26 listopada 2019r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.15.2019 z dnia 22 listopada 2019r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN-15 kV, budowa sieci nN oraz stacji transformatorowej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.14.2019 z dnia 19 listopada 2019r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowej nN 0,4kV, złącza kablowego ZK2 i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 listopada 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.11.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: budowa podstacji trakcyjnej Stare Juchy na działce o nr Ew. 97/18 z obrębu 0020 Stare Juchy w. m. Stare Juchy wraz infrastrukturą towarzyszącą
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.13.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn, planowanej do realizacji na terenie miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowej nN 0,4kV, złącza kablowego ZK-SN i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, planowana do realizacji w miejscowościach: Jeziorowskie i Laśmiady
 • ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2019 z dnia 28 października 2019r. o zawiadomieniu stron postępowania o podjętych czynnościach w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działkach o nr ewid. 432, 467, obręb Grabnik, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.2.2019 z dnia 16.10.2019 r.  o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN - 15 kV, budowie stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN - 15/0,4 kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN - 0,4 kV, w obrębie Dobra Wola.
   
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 7 października 2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, planowanych do realizacji na działce o nr ewid. 45/1, obręb Panistruga, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE  znak: BUD.6733.10.2019 z dnia 26 września 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.10.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Skomack Wielki
 • OBWIESZCZENIE z dnia 24 września 2019r. o wydaniu dnia 24.09.2019r. na wniosek: Gminy Stare Juchy, w której imieniu i na rzecz działa pełnomocnik Pan Jarosław Ciborowski, Sołtys Sołectwa Jeziorowskie, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22.07.2019r., decyzję znak: BUD.6733.9.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie wiaty widokowej służącej jako urządzenie turystyczne w miejscowości Jeziorowskie, gmina Stare Juchy. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Jeziorowskie, działka gruntu obejmująca cześć działki o nr ewid. 8
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.11.2019 z dnia 23 września 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej Stare Juchy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 97/18, obręb Stare Juchy, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.8.2019 z dnia 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN-0,4kV, budowie linii kablowych Sn-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w miejscowościach Nowe Krzywe i Olszewo
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 16 września 2019 r. o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, planowanych do realizacji na działce o nr ewid. 45/1, obręb Panistruga, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.2.2019 z dnia 12 września 2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN - 15 k, budowie stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN - 15/0,4 kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN - 0,4 kV, w miejscowości Dobra Wola, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.7.2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy - obręb 0020 Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.10.2019 z dnia 7 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV wraz z niezbędną infrastrukturą, planowaną do realizacji w obrębie geod. Skomack Wielki
 • OBWIESZCZENIE  znak: BUD.6733.7.2019 z dnia 6 sierpnia 2019r. dotyczące powiadomienia stron postępowania administracyjnego o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn, planowanej do realizacji w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 2 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiaty widokowej służącej jako urządzenie turystyczne w miejscowości Jeziorowskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 1 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN-0,4kV, budowie linii kablowych Sn-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 1 sierpnia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wniesionych odwołaniu w dniu 25.07.2019 r. od decyzji Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 18.06.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.7.2019 z dnia 26 lipca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy - obręb 0020 Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 16 lipca 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.6.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działki gruntu obejmujące części działek o nr ewid.: 329, 331/1, 331/2, 165
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 15 lipca 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wniesionych odwołaniach od decyzji Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 18 czerwca 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.4.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV
 • OBWIESZCZENIE I DECYZJA znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 18.06.2019 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 14 czerwca 2019r.  o wydaniu  decyzji znak: BUD.6733.5.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE z dnia 12 czerwca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 29.05.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. postępowania znak: OŚ.6220.2.2018 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 23 maja 2019r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
 • OBWIESZCZENIE z dnia 20 maja 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 20 maja 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 30 kwietnia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 12.04.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie przewidzianym w zawiadomieniu OŚ.6220.2.2018 z dnia 01.02.2019 r. z przyczyn niezależnych od organu oraz o przewidywanym nowym terminie załatwienia sprawy w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.4.2018 z dnia  05 kwietnia 2019r. dotyczące podania do publicznej wiadomości oraz zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr Ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe II)”
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.3.2018 z dnia  05 kwietnia 2019r. dotyczące podania do publicznej wiadomości oraz zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr Ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe I)”
 • OBWIESZCZENIE z dnia 28 marca 2019r. o wydaniu dnia decyzji znak: BUD.6733.2.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV. Budowa stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN-15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN 0,4kV - OBWIESZCZENIE SKO w Olsztynie znak: SKO.73.231.2019 z dnia 19 lipca 2019r. o uchyleniu wydanej decyzji
 • OBWIESZCZENIE z dnia 20 marca 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.1.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0014 Orzechowo, część działki o nr ewid. 291/2; - obręb 0020 Stare Juchy, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 15/3, 1/4, 1/3, 636/10, 636/11, 636/12, 636/15.
 • INFORMACJA do publicznej wiadomości z dnia 08 marca 2019r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP”.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 05 marca 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 1 marca 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.4.2018 z dnia 28 lutego 2019r. o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe II)
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.3.2018 z dnia 28 lutego 2019r. o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe I)
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 25 lutego 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE z dnia 21 lutego 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nN 0,4Kv. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0005 Gorłówko, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 2/2, 3, 128, - obręb 0022 Szczecinowo, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 111/1, 115/2, 115/3, 115/4.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 21 lutego 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV. Budowa stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN-15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 7/1, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 13/1, 14, 15, 16/1, 19/1, 20, 21/1, 22/2, 25/2,  26/1, 30/6, 31/5, 31/6, 38, 40/2, 43, 47/5, 45, 46, 47/1, 47/3, 49, 50/2, 50/3, 51, 56, 69/3, 82/1, 83, 84/1, 85, 89/1, 89/2, 89/3, 89/11, 89/12, 90/1, 90/2.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 15 lutego 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.10.2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci SN i nN poprzez montaż linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej) oraz linii kablowych nN wraz ze słupami niezbędnymi do połączenia budowanej sieci kablowej do istniejącej sieci napowietrznej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 47/1, 46, 45, 47/5, 89/12, 43.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018r. z dnia 14 lutego 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE z dnia 13 lutego 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0014 Orzechowo, część działki o nr ewid. 291/2; - obręb 0020 Stare Juchy, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 15/3, 1/4, 1/3, 636/10, 636/11, 636/12, 636/15.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 1 lutego 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 25 stycznia 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.9.2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o nr ewid. 145/2, obręb Grabnik,  gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 21 stycznia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018r. z dnia 16 stycznia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 16 stycznia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci SN i nN poprzez montaż linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej) oraz linii kablowych nN wraz ze słupami niezbędnymi do połączenia budowanej sieci kablowej do istniejącej sieci napowietrznej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 47/1, 46, 45, 47/5, 89/12, 43.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 16 stycznia 2019r. o wydaniu dnia, decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz rozbiórce linii napowietrznej SN 15 kV, linii napowietrznej nN 0,4 kV i wieżowej stacji transformatorowej SN/nN. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0011 Liski, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 1/9, 1/19, 1/43, 48, 56, 57/8, 509/2, 509/1, 60/3 oraz o nr ewid. 1/49 i 1/50 (przed podziałem działka o nr ewid. 1/44)
 • OBWIESZCZENIE dnia 10 stycznia 2019r. o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15 kV (Skomack Wielki – kablowa SN dł. ok. 2600m, napowietrzna SN dł. ok. 50m, Czarne – kablowa SN dł. ok. 550m, Pańska Wola – kablowa SN dł. ok. 300m), wraz z niezbędną infrastrukturą OBWIESZCZENIE SKO w Olsztynie znak: SKO.73.98.2019 z dnia 12 lipca 2019r. o utrzymaniu w mocy wydanej decyzji
 • OBWIESZCZENIE z dnia 2 stycznia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o nr ewid. 145/2, obręb Grabnik, gmina Stare Juchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Edyta Malinowska
(2003-07-15 12:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Malinowska
(2021-03-31 08:26:17)

 
 
liczba odwiedzin: 1003128

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X